Door Rob de Geest op 23 juli 2017

Voortmaken met nieuwbouw vmbo Etty Hillesum Lyceum

De gemeenteraad heeft zich uitgesproken over de noodzaak om nu echt stappen te zetten in het realiseren van noodzakelijke nieuwbouw voor de vmbo-afdeling van het Etty Hillesum Lyceum. Daarover wordt al enkele jaren gesproken. Een motie van PvdA-raadslid Rob de Geest om realisatie door de gemeente en het EHL nu ook echt dichterbij te brengen kreeg brede steun.

De VMBO-afdeling in Deventer is een belangrijke onderwijsinstelling voor veel jongeren richting praktijk- en beroepsonderwijs en de huisvesting hiervan moet op orde zijn om te passen bij modern en kwalitatief goed onderwijs en om dit onderwijs in Deventer aantrekkelijk te houden. Dat is nu onvoldoende het geval en daarom is het volgens de PvdA noodzakelijk om vernieuwing van huisvesting na jaren van gesprekken ook echt vorm te gaan geven.

“Het duurt nu al enige tijd. Er wordt al enkele jaren gepraat over de gezamenlijke financiering en realisatie van nieuwe huisvesting van het vmbo. Gemeente en EHL hebben er al wel geld voor gereserveerd. Maar men moet nu gezamenlijk wel stappen gaan zetten in het belang van goed en toekomstgericht onderwijs met goede huisvesting voor deze jongeren en het onderwijspersoneel”, aldus De Geest.

Een voorstel van PvdA-raadslid Cetin Yildirim met de opdracht om een integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs op te stellen kreeg ook brede steun. Deze motie werd ingediend vanuit de zorgen over problemen waar scholen tegenaan lopen bij het onderhoud en de kosten van huisvesting, vooral door dalende leerlingenaantallen waardoor budgetten dalen en leegstand optreedt. Dit vraagt om een huisvestingsplan, ook vanuit de wens tot inzet om in iedere wijk en dorp onderwijs te behouden.

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest