5. Onze Jeugd, hun toekomst

Onze droom voor Deventer: Opgroeien in Deventer betekent dat je van kind tot jongere de kans krijgt om je talenten te ontdekken. In wie je bent, wilt worden of wilt zijn. Als kind nog onbezorgd en veilig, omgeven door aandacht en een omgeving die je stimuleert en mogelijkheden aanreikt en die zorg biedt waar dat nodig is. Lees hier hoe we dat willen bereiken.

Als jongere heb je de mogelijkheid om je talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen; door scholing die bij je past, activiteiten of bijbaantjes in je vrije tijd, en waarbij steeds een groter beroep wordt gedaan op je eigen talenten, verantwoordelijkheden en vaardigheden. Opgroeien is altijd een proces van horten en stoten, grenzen te leren verleggen of er soms hard en met consequenties tegenaan te botsen. Op school, in de opvoeding of in de omgang met anderen.

Volwassenen erkennen in Deventer dat jonge mensen fouten mogen en kunnen maken in Deventer, want je kunt er immers van leren. Waar het toch fout gaat, is er een omgeving en een netwerk van voorzieningen waar je op terug kunt vallen en die je bij de hand nemen of weer op de rit zetten.

In Deventer worden kinderen en jongeren ook actief betrokken bij onderwerpen die hen aangaan

Volwassenen kunnen ook leren van de onbevangen kijk op de werkelijkheid van jonge mensen. In Deventer worden kinderen en jongeren daarom actief betrokken en uitgedaagd mee te praten en deel te nemen over onderwerpen die hen aangaan . Van bijvoorbeeld praktisch meedenken over leuke speelplekken of een skatebaan, over voorzieningen die voor jou bedoeld zijn. Want burgerschap jong geleerd, is oud gedaan. In de schoolbanken en in de omgeving waar je opgroeit zoals bij de sportvereniging en bij het leren realiseren van je wensen. Zo leer je stapsgewijs de wereld (ver)kennen, om er vanuit je eigen kracht aan bij te dragen.

Opgroeien in Deventer is zoveel als mogelijk een avonturenreis waar kinderen en jongeren zelf de hoofdrolspeler zijn. Het is nooit een georganiseerde busreis naar Benidorm, waarin alles al van tevoren vastligt of door anderen is bedacht. Bij kinderrechten denken we in Deventer niet alleen aan kinderen en jongeren in verre landen. We geven deze ook inhoud in Deventer zelf, als toetsingskader bij veilig kunnen spelen en verkeersveiligheid. Geld, een fysieke beperking of leerachterstand mogen nooit een reden zijn om je dromen niet na te kunnen jagen. Deventer is een stad waar geen kind meer in armoede leeft.

Kinderen ontwikkelen hun talenten
Niet ieder kind start met dezelfde kansen. De omgeving waarin je opgroeit doet ertoe. Zoals armoede, die je vooral leert te denken in beperkingen in plaats van wat wel kan. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden, emotionele intelligentie en motoriek zijn basisvaardigheden in het leven, waarmee je ook meer zelfvertrouwen krijgt. De PvdA wil dat ieder kind de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Niet enkel door in te zetten op hun cognitieve ontwikkeling, maar ook door ervarend te leren in de activiteiten die op hun gericht zijn. Daarom zetten we in op de ontwikkeling van (jonge) kinderen. Want naast goed onderwijs zijn vormende activiteiten ook van belang.

 • We willen dat de gemeente actief stuurt op huisvesting van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in integrale kindcentra (IKC). Ook als scholen in omvang groeien, moet er ruimte blijven in het gebouw voor de VVE.
 • We willen dat inwoners die samen laagdrempelige activiteiten voor en met jeugdigen organiseren voldoende ondersteund worden. Bijv. speelgoedbeurzen, speelgoedbanken, speeltuinverenigingen, dragen bij aan de basis van een sterk sociaal Deventer voor iedereen.
 • Bij subsidiering van organisaties die activiteiten organiseren gericht op kinderen en jongeren is een voorwaarde voor subsidie dat zij actief participatie van de doelgroep vormgeven.

Veilig en gezond opgroeien
Door sociale, medische of andere omstandigheden hebben sommige kinderen extra steun en zorg nodig. Daar is de jeugdhulp voor. In Deventer gaat het goed met de jeugdhulp en dat houden we zo! Daarom blijven we inzetten op preventie (voorkomen) en vroegsignalering (op tijd erbij zijn).

 • We zorgen voor een goede verbinding tussen wijkprofessionals van Team Toegang Jeugd, scholen en activiteiten in de buurt. Zodat de jeugdhulp laagdrempelig toegankelijk blijft, bijvoorbeeld ook om ouders te ondersteunen bij het aanvragen van fondsen om kinderen te kunnen laten deelnemen en om als er (nog) niets aan de hand is in gesprek te gaan met ouders.
 • We blijven wijkprofessionals zien als de drijvende kracht van de ondersteuning in de wijken, ook voor kinderen en jongeren. Zij krijgen de ruimte om aan wijknetwerken te bouwen, verbindingen te leggen en hun kennis te delen.
 • We zetten extra (professioneel) jeugd- en jongerenwerk in, ook op straat, in de wijken en dorpen. Zij houden contact met jongeren en stimuleren hen om actief mee te doen, van school en bijbaantje tot sportvereniging.
 • De periode van de pubertijd en adolescentie leiden soms tot spanningen in de ouder kind relatie. Vormen van opvoedingsondersteuning zijn toegankelijk en laagdrempelig voor alle ouders.
 • (V)echtscheidingen trekken vaak een zware wissel op het functioneren van kinderen. Deventer ontwikkelt een kordate interventieaanpak waarin signalen snel omgezet kunnen worden in actie.
 • In de puberteit willen jongeren zich onttrekken aan de invloed van volwassenen. Ze zoeken elkaar vaak op in de openbare ruimte. Het experimenteergedrag dat daarin plaatsvindt leidt soms tot risicogedrag (globaal 5-15% van de totale jongerenpopulatie). Dat vraag om voldoende jeugdprofessionals in een pro-actieve houding, die vanuit een bredere netwerkstructuur contact met jongeren onderhouden en met hen activiteiten organiseren.

Sterke basisinfrastructuur van sport, cultuur en buurtactiviteiten
Sport, recreëren en andere vrijetijdsactiviteiten dragen bij aan een gezonde leefstijl en zelfontplooiing. Ze zijn ook een bindmiddel in de Deventer samenleving. We vinden het belangrijk dat de jeugd jong kennismaakt met het verenigingsleven, activiteiten via stichtingen en andere actieve groepen die bijdragen aan een sterk Deventer. Je doet sociale contacten op, je ontwikkelt allerlei vaardigheden en het draagt bij aan de gezondheid. Daarom moeten de lokale basisinfrastructuur op orde, zichtbaar en dichtbij zijn. Het start allemaal met de eerste keer deelnemen, beginnend dicht bij huis en stapsgewijs met meer ruimte, vertrouwen en vrijheid.

 • We zorgen voor voldoende kennismakingsactiviteiten met een divers aanbod van sport en cultuur op de naschoolse opvang en in buurthuizen.
 • We willen dat vrijwilligersorganisaties voldoende ondersteuning krijgen om een veilige, stimulerende omgeving te bieden, ook voor jongeren die soms wat extra ondersteuning nodig hebben.
 • We investeren in goede sportvelden bij verenigingen. We willen dat de sportvelden ook buiten verenigingsdagen toegankelijk zijn voor zelfgeorganiseerde verbanden of scholen.
 • De wereld van jonge mensen stopt niet bij de gemeentegrenzen. Ontwikkelingen elders in de wereld – denk bijvoorbeeld de klimaatcrisis – staan niet op zich. Ieder jaar op 12 augustus is het de Internationale Jongerendag van de Verenigde Naties. Deventer stimuleert jongeren op die dag zelf een festival te organiseren, waarin de relatie met jongeren over de grenzen tot stand gebracht wordt.