3. Werk, economie & rondkomen

Onze droom voor Deventer: Deventer is een stad die handel en bedrijvigheid in het DNA heeft zitten. Er wordt hard gewerkt maar het hebben van werk is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Zelfs een bloeiende en krachtige economie kent mensen die ondersteuning nodig hebben. In Deventer zorgen we dat iedereen perspectief en toekomst heeft. Dat niemand zich zorgen hoeft te maken of je de huur kan betalen, of er morgen genoeg geld is voor boodschappen en kleding voor de kinderen. Lees hier hoe we dat willen bereiken.

Er is dus een vangnet en ondersteuning voor als het tegenzit, als je even geen werk hebt, ziek bent of als problematische schulden hebt. We zorgen voor elkaar. Daarbij vragen we natuurlijk wel inzet van mensen om de eigen situatie te helpen verbeteren, waar dat kan. Om werk aan te pakken waar dat beschikbaar is. In Deventer werken we daarom aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor werkgevers en aan sterke onderwijsinstellingen. We zorgen dat de gemeente samen met hulporganisaties de mensen die het moeilijk hebben ondersteunen. Daarbij staan preventie, ontzorgen en ontstressen centraal. Want mensen kunnen hun problemen beter oplossen als ze eerst geholpen worden bij het wegnemen van hun grootste zorgen.

Innovatief ondernemersklimaat is cruciaal
Deventer heeft een uniek DNA–profiel van handel en bedrijvigheid dat wortelt in haar rijke geschiedenis als Hanzestad. Deze geschiedenis is een inspiratiebron voor de toekomst. De innovatieve Hanzegeest houden we graag vast om Deventer sterker en socialer de toekomst in te loodsen. Dat vraagt om een ondernemersklimaat waar binnen heldere kaders vrijheid en ruimte geboden worden.

 • We organiseren regelarme zones die innovatie en experimenten mogelijk maken.
 • We willen een Deventer innovatieplatform organiseren waarin maakbedrijven, creatieve economie en onderwijsinstellingen elkaar als vanzelfsprekende partners zien in de vorm van een dynamisch doe – en actiegericht platform.
 • De gemeente creëert randvoorwaarden voor deze noodzakelijke cultuuromslag. Ze maakt actief beleid om subsidiestromen te vinden en te benutten om innovatie mogelijk te maken.
 • Ook bij agrariërs en veehouders bestaat de ambitie tot innovativiteit. In een complexe, regelvolle wereld is dat vaak lastig. We ondersteunen ze daarbij, bijvoorbeeld via een speciaal innovatieloket voor agrariërs.
 • We blijven samenwerken in de regio Stedendriehoek maar zetten extra in op de samenwerking met de regio Zwolle. De kansen richting het Oosten (vooral Duitsland) worden voortvarend opgepakt.
 • Het versterken en behouden van zowel de economische en sociale functies van de binnenstad vragen onze steun maar ook om balans tussen twee aspecten die niet altijd automatisch samengaan. De binnenstadsmanager en stadsmarketing ‘In Deventer’ vervullen hierin belangrijk ondersteunend werk. Deze ondersteunende functies hebben we ook in de toekomst hard nodig.

Sociale innovatie scoort
We zien deze innovatieve mindset als een bron voor nieuwe werkgelegenheid en bedrijvigheid. Dit biedt tegelijkertijd mogelijkheden om ook op de arbeidsmarkt te innoveren; want deze bedrijvigheid heeft goede mensen nodig. Ook zijn er bedrijven die eraan bijdragen dat iedereen mee kan doen. Matz Carwash heeft bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt dat je – met geduld, vasthoudendheid, betrokkenheid en een menselijke maat – mensen weer toekomstperspectief kunt bieden.

 • We stimuleren bedrijven om inwoners aan te nemen die al langere tijd geen werk hebben.
 • We creëren daarnaast in ieder geval 200 basisbanen voor mensen die een uitkering hebben en die daarmee allerlei belangrijk maatschappelijke organisaties kunnen ondersteunen.
 • We onderzoeken nog nadrukkelijker hoe we jongeren die net van school komen meer aan het werk krijgen in de beroepen van de toekomst. Dit doen we o.a. samen met onderwijsinstellingen.

Ieder talent telt
Iedereen heeft talenten en we worden allemaal gelukkig als we deze kunnen inzetten. Als het aan ons ligt wordt er stevig ingezet op een samenwerking tussen bibliotheek, maatschappelijk werk en verenigingen. Digitale ontwikkelingen spelen een grote rol,  bijvoorbeeld door samen leeraanbod te ontwikkelen voor de vragen die er zijn.

 • We zorgen samen met o.a. UWV, Aventus, Hogeschool Saxion dat nascholing en omscholing in Deventer plaatsvindt, voor iedereen die dat nodig heeft om zijn of haar weg op de arbeidsmarkt te vinden.
 • Er worden afspraken gemaakt met bedrijfsleven en onderwijs over voldoende stageplekken voor jongeren in het beroepsonderwijs.
 • We zetten extra in op het tegengaan van laaggeletterdheid, ook samen met werkgevers.
 • De bibliotheek staat centraal bij het bevorderen van digitale vaardigheden en werkt daarbij samen met sociaal werk, buurthuizen, UWV en onderwijsinstellingen. Elke inwoner heeft in deze tijd digitale basisvaardigheden nodig en kan daarbij zo hulp en ondersteuning vinden. Daarbij gelden ook de ouderenorganisaties als samenwerkingspartners van de gemeente en bibliotheek.
 • Deventer Doet krijgt voldoende financiering om het expertisecentrum vrijwilligers te zijn; zij ondersteunen bij het maken van vrijwilligersbeleid, het organiseren van trainingen en bij ontwikkeling en zorgen voor een netwerk. Dit draagt bij aan het voorkomen van overbelaste vrijwilligers .

Een vangnet voor iedereen
Werk geeft bestaanszekerheid. Werk biedt een toekomst. Werk geeft zelfvertrouwen en trots, en zorgt voor persoonlijke groei. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Werk kan soms wegvallen en er kunnen omstandigheden zijn waarin werk niet lukt. Waar werken kan, zullen we op werk inzetten. Waar dat niet lukt zetten we in op ondersteuning.

 • Het gemeentelijk armoede- en minimabeleid is gericht op vroegsignalering en preventie en het wegnemen van stress en problemen voor mensen met financiële problemen. Dat helpt ze om weer voorwaarts te komen. Dat doen we laagdrempelig en met vereenvoudigde ondersteuning.
 • Daarbij wordt er niet alleen gezorgd voor hulp voor mensen die onder bepaalde inkomensgrenzen vallen maar ook gekeken naar het besteedbaar inkomen. Er zijn immers ook veel mensen met een iets hoger inkomen dan de minimagrenzen maar die niet of nauwelijks rond kunnen komen.
 • Het voorkomen van armoede, wat kinderen negatief beïnvloedt in hun opgroeien en ontwikkeling, is daarbij van het grootste belang.
 • De gemeente start een project voor verbetering van de economische zelfstandigheid van vrouwen. Te vaak leven zij nog op of onder bijstandsniveau door het wegvallen van een inkomen.
 • Veel vrijwilligers en maatschappelijke organisaties hebben geen budget voor de inhuur van mensen die wel nuttig werk voor deze organisaties kunnen verrichten. We creëren voor zeker 200 mensen in de bijstand een basisbaan om deze organisaties te ondersteunen.
 • We verruimen de mogelijkheden om bij te verdienen naast de uitkering, omdat dit bijdraagt aan het vinden van betaalde arbeid in plaats van een uitkering en ook omdat het ook helpt bij het rondkomen.
 • We pleiten (richting rijksoverheid) voor de afschaffing van de kostendelersnorm, omdat deze voor veel mensen met een laag inkomen voor problemen zorgt. In Deventer maken we optimaal gebruik van de wettelijke mogelijkheden om ruimte te bieden, op basis van persoonlijke omstandigheden van mensen.