2. Wethouder

JanJaap Kolkman

JanJaap Kolkman

Wethouder / Lijsttrekker / Raadslid

Portefeuille binnen B&W: Sociale Zaken, Zorg / WMO, Economische Zaken & Werkgelegenheid, Jeugdzorg en Jeugdbeleid, Wonen & Herstructurering,