Door Privé: Çetin Yildirim op 3 november 2014

‘De jeugdzorg dichtbij: kwaliteit en preventie’

Op 29 oktober jl. heeft de gemeenteraad het beleidsplan ‘van Wieg naar Werk 4.0’ vastgesteld. Het gaat hier om de toekomstige jeugdhulp/zorg in Deventer, die met dit beleidsplan vorm krijgt. Zoals bekend, als gevolg van de landelijke overgang van de Jeugdzorg naar de gemeenten, wordt de gemeente Deventer vanaf januari 2015 zowel financieel als bestuurlijk verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp (jeugdzorg, jeugd GGZ, LVB en Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg).

Het beleidsplan kreeg de instemming van de PvdA fractie. Want deze verschuiving van verantwoordelijkheden naar de gemeente biedt ook veel kansen om zaken lokaal beter, bereikbaarder en goedkoper te organiseren.

Dat kan o.a. via de mogelijkheden door via meer preventief beleid, veel zwaardere vormen van zorg te voorkomen. Dat kan via tijdige ondersteuning of lichtere zorg, waardoor zware zorg onnodig is. Daarnaast biedt het de kans om zorg en ondersteuning veel eerder en dichterbij gezinnen in wijken te organiseren. En er kan meer maatwerk geboden worden, dat afgestemd is op de lokale situatie en waarbij vooral uitgegaan wordt van de behoefte en hulpvraag van jeugdigen en ouders. Ook de lokale samenwerking van gemeenten en jeugdhulpinstanties biedt meer mogelijkheden om zaken breed en met overzicht te organiseren. Aan alle kanten bieden deze veranderingen kansen.

In Deventer krijgt de lokale toegang vorm via o.a. de gezinscoaches die een groot mandaat krijgen voor het bepalen en inzetten van vormen van jeugdhulp. Deze gezinscoaches zullen wijk- en vindplaatsgericht gaan werken.

Scholen zijn belangrijke vindplaatsen voor problemen waar jongeren en gezinnen tegenaan lopen. Tijdige waarneming van problemen via school kan preventieve ondersteuning helpen. Het Passend Onderwijs is per augustus 2014 ingevoerd en gaat vrijwel over dezelfde doelgroep als jeugdhulp. Daarom heeft de fractie extra aandacht gevraagd voor de verbinding en samenwerking met het onderwijs.

De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat Jeugdhulpstelsel en schoolzorgstructuur nauw op elkaar aansluiten, elkaar aanvullen en versterken waarbij ook de rol en de plek van de gezinscoaches duidelijk wordt. Want een goed functionerende schoolzorgstructuur heeft direct een positieve invloed op het behalen van de doelen rond effectieve jeugdzorg.

Daarnaast is het de bedoeling dat de zorg- en hulpverlening een verandering ondergaan. Van de hulpverleners wordt verwacht dat zij vernieuwend te werk gaan (denken en werken). Het kind en/of gezin met een vraag voor hulp/ondersteuning staan centraal, niet het systeem. Dat is de uitdaging! Mede daarom hebben wij in de raad gepleit voor diversiteit onder de gezinscoaches die straks een sleutel rol gaan spelen. Helaas, kreeg onze pleidooi niet voldoende steun in de raad en van het college.

Naast het beleidsplan dient de gemeente ook een ´verordening jeugdzorg´ vast te stellen. De verordening staat gepland voor de raadsagenda van 26 november as.

Privé: Çetin Yildirim

Privé: Çetin Yildirim

Gemeenteraadslid van 03/01-2005 tot 27/09/2017.  

Meer over Privé: Çetin Yildirim