Door Rob de Geest op 30 juni 2012

Blog: Het vertrouwen van CDA, GB en SP

PvdA-raadslid Rob de Geest blogt over het het raadsdebat dat de raad recent voerde over de informatievoorziening rond de gemeentelijke financiele positie. Hij geconcludeert dat de fracties van CDA, Gemeente-belang en SP spelletjes speelden rondom dit debat en dat zij het college kennelijk wel vertrouwen, ondanks uitspraken door deze fracties vooraf en tijdens het debat.


Vorige week bleek dat de voltallige raad het college van B&W vertrouwt. Dat klinkt wellicht vreemd na een week waarin de raadsfracties van CDA, Gemeentebelang en SP in de media en op hun websites  aangaven dat het college de raad bewust onjuist zou hebben geïnformeerd over de gemeentelijke financiële positie. Een politieke doodzonde met potentieel zware consequenties, als die beweringen zouden kloppen. Maar kloppen de beweringen van CDA, Gemeentebelang en SP wel? En is hier niet gewoon sprake van politiek opportunisme voor eigen politiek gewin van deze partijen?

Tijdens het interpellatiedebat over de informatievoorziening en een mail van een ambtelijke klokkenluider over die informatie, dropen de oppositiepartijen CDA, Gemeentebelang en SP namelijk af, zonder hun grote woorden van eerder die week waar te maken. Er werd met meel in de mond gesteld dat men “vooral duidelijkheid wilde hebben” en dat “het wantrouwen in de stad weggenomen moest worden”. Ze dienden uiteindelijk geen motie van wantrouwen in. Als er sprake zou zijn geweest van ‘bewust achtergehouden informatie’, dan zou dat juist een logische stap zijn geweest richting het college. Kennelijk was de gegeven informatie toch voldoende. Je kon na dit debat dan ook niet anders dan concluderen dat ook deze partijen het college vertrouwen.

Tijdens het raadsdebat bleek daar echter weinig van. Hun uitlatingen waren forser dan de uitkomst. Dat tekende het politiek opportunisme van deze fracties. Ze blaften voor de bühne en voor eigen politiek gewin maar beten uiteindelijk niet.

Zo stelde het CDA letterlijk tijdens het debat: “En het belangrijkste argument wat daar achter zit heeft in feite te maken met het feit dat wij constateren dat er wantrouwen is ontstaan in Deventer. Wantrouwen dat leeft bij onze fractie en wij constateren dat dit ook bij andere fracties het geval is.”

Gemeentebelang gaf het volgende aan: “Gehoord de beraadslaging en alle reacties kunnen wij gewoon niet anders concluderen dat het vertrouwen door deze verantwoording, die we nu ook krijgen en die er de afgelopen weken is geweest , dat dit vertrouwen niet is teruggekeerd. Vertrouwen als raad in het college en vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur.”

En de SP zei letterlijk: “De informatie die eigenlijk nodig is om het wantrouwen, wat al eerder door het CDA is benoemd en het vertrouwen in elkaar terug te krijgen, is niet boven water gekomen.”

Alle drie de fracties wilden een raadsonderzoek om ‘de onderste steen boven te krijgen’. Dit ondanks de informatie die er al lag en het feit dat de verontrustende klokkenluidersmail geen verrassing of grote nieuwswaarde voor de raad kon hebben. Over de financiële gevolgen van problematische grondposities van de gemeente wordt al langer gesproken. Toenmalig wethouder Ahne had er alleen wel eerder en meer duidelijkheid over moeten geven richting raad, zeker wat betreft mogelijke bedragen die in maart naar voren begonnen te komen . Maar dat erkende het college zelf ook al. Geen reden voor een raadsonderzoek dus op dat moment. Was er echt verrassende, nieuwe informatie geweest dan had dat voor de PvdA ook reden kunnen zijn voor een raadsonderzoek.

Maar het ging CDA, Gemeentebelang en SP ook niet om meer duidelijkheid of om het wegnemen van zogenaamd wantrouwen. De gegeven informatie en de afwijzing van het verzoek tot een raadsonderzoek werden namelijk niet opgevolgd door een mogelijke motie van wantrouwen, ook niet als signaalmotie richting college.

Ze hadden immers hun zin al. De drie fracties hadden een week lang kunnen roepen dat het college de raad bewust onvolledig geïnformeerd heeft en dat zullen ze de komende tijden ook vast wel blijven doen, zelfs als ze de argumenten er met de haren bij moeten slepen. Dat ze daarbij wel de integriteit van verschillende mensen op verschillende momenten ter discussie stelden zal ze kennelijk een zorg zijn. Dat ze daarbij zelf een forse bijdrage leverden aan het wantrouwen van mensen in de lokale politiek mogelijk ook.

Dit alles naast elkaar zettend kan je dan niet anders dan concluderen dat CDA, Gemeentebelang en SP spelletjes spelen. Ze doen aan ‘politiek belletje trekken’. Maar dan wel van het ernstigste soort, gezien de vertrouwensdiscussie die zij daarmee zelf aanwakkeren. Niet omdat ze duidelijkheid willen over zaken, waar je als volksvertegenwoordigers duidelijkheid hoort te vragen, maar omdat ze uit zijn op eigen politiek gewin en daarom maar meteen conclusies trokken.

Toch is het fijn na afgelopen week dat we helder hebben dat deze partijen het college toch wel blijken te vertrouwen. Of de Deventer inwoners deze partijen nog moeten vertrouwen, gezien hun twijfelachtige motieven en handelswijze, is de vraag. Het vertrouwen van je bewoners moet je verdienen. Dat geldt zowel voor college als raad en dus ook voor CDA, Gemeentebelang en SP.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest