9. Samen veilig in Deventer

Onze droom voor Deventer: Deventer is een aangename stad om in te leven en te verpozen en uit te gaan. Een stad waar we in een goede sfeer samenwerken, rekening met elkaar houden en waar het algemeen belang zwaarder weegt dan het individuele belang. Waar waardering en respect voor publieke dienstverleners, zoals politie, ziekenhuis - en zorgpersoneel en mensen in het onderwijs vanzelfsprekend is. En waar we het allemaal van belang vinden om zelf ook bij te dragen aan die fijne veilige omgeving, voor onszelf en voor alle andere Deventenaren. Lees hier hoe we dat willen bereiken.

Aanpakken en kansen bieden
Om Deventer veilig te houden pakken we ondermijning en criminaliteit aan. Dit vraagt voorkomen en om handhaven. We zijn alert op fraude in de zorg, verdachte vastgoedtransacties, signalen van overlast en pakken dit direct en stevig aan. Door te zorgen voor bestaanszekerheid, voldoende kansen in de samenleving, door uitsluiting te voorkomen, beperken we de verleiding van het snelle, verkeerde geld.

We geven de vakmensen, die hier in de wijken, op de scholen en bij de politie dagelijks aan werken, de ruimte om tot een effectieve aanpak te komen.

  • Deventer wordt een experimentstad op het gebied van nieuwe vormen van samenwerking die leiden tot positieve gedragsverandering en meer begrip in de samenleving
  • Ondermijning van de samenleving door criminaliteit trekt een wissel op de leefbaarheid in woonwijken. We willen dat de gemeente hier dicht op blijft zitten en snel en adequaat reageert. Bij signalen wordt een gebiedsgericht ondermijningsteam gevormd met in ieder geval politie, gemeente en belastingdienst.

De samenleving is toe aan een herbezinning over hoe we respectvol met elkaar omgaan. Ook in Deventer!

Voor veiligheid en leefbaarheid zorgen we met elkaar
De veilige en aangename stad begint bij onszelf, niet bij de professional. Te vaak worden de mensen die de samenleving draaiende houden, zoals ambulancemedewerkers, politie, onderwijzers, verpleegkundigen en artsen zonder respect behandeld of zelfs bedreigd. Daarom moeten we met elkaar in gesprek. Over de korte lontjes, over waardering voor dienstverleners, over rekening met elkaar houden en over de regels en normen die bijdragen aan een goede leefomgeving. De gemeente organiseert daarom een Deventer burgerberaad over veiligheid, respect en samenleven.

  • Voor buurten waar overlast en ondermijning structureel aan de orde zijn komt er een integraal uitvoeringsplan met enerzijds repressieve interventies op de korte termijn, en anderzijds een langere termijn aanpak om de veiligheid en leefbaarheid te stimuleren. De strategie van de wortel (stimuleren) en de stok (repressie). Een strategie om zowel ‘verkeerde’ krachten terug te dringen als ‘goede’ krachten te mobiliseren.
  • De aanpak van overlast in woonwijken krijgt nog meer prioriteit.
  • De toegang tot het recht wordt voor veel mensen met lage inkomens steeds moeilijker. Deventer biedt zich daarom aan als experimentstad voor vernieuwende vormen van rechtspraak die de toegang tot het recht laagdrempeliger maken. Dat kan bijvoorbeeld door in bestaande locaties als bibliotheken en wijkcentra een ‘huis van het recht’ in te richten. Daarbij kan gedacht worden aan een ‘sociaal-juridische huisarts’, wijkmediation (de wijkrechter) of een experiment met vormen van burgerrechtspraak.
  • De samenleving is toe aan een herbezinning over hoe we respectvol met elkaar omgaan. Ook in Deventer. Wij willen dat de gemeente de komende raadsperiode een burgerberaad faciliteert met het onderwerp: hoe wordt en blijft Deventer een veiligere en prettigere stad om in op te groeien, te wonen, te werken en uit te gaan.