8. Samenleven en meedoen

Onze droom voor Deventer: In Deventer moeten basiszekerheden als werk, wonen en een veilige omgeving vanzelfsprekend zijn. Kunnen meedoen in het dagelijks leven van alledag is een van de belangrijkste dingen voor onze inwoners. Sociaal contact maakt gelukkiger en dat willen we voor iedereen. De sterke inclusieve,  gemeenschapszin in de stad en de dorpen wordt ondersteund door  activiteiten te stimuleren en onnodige drempels weg te nemen. Want samen zijn we de gemeenschap. Lees hier hoe we dat willen bereiken.

De gemeenschap zijn we met elkaar
Een gemeenschap ontstaat niet vanzelf. Daarom bouwen we aan een samenleving  waar iedereen ertoe doet en gezien wordt. Waar je je gesteund voelt, waar je vertrouwen krijgt om mee te doen. Waaraan iedereen iets wil bijdragen. Alleen een sociale samenleving kan een sterke samenleving zijn. We koesteren het vrijwilligerswerk dat in de stad en in de dorpen gedaan wordt om het samen leven te organiseren.

 • We zorgen voor voldoende wijkprofessionals die deze buurtnetwerken kunnen organiseren en ondersteunen. Zij dringen door tot in de haarvaten van de wijken en dorpen, waarmee ze weten wat er nodig is en op wiens ervaring de gemeente vertrouwt.
 • We zorgen voor blijvende verbinding van wijknetwerken, bestaande uit verenigingen, stichtingen en organisaties en zetten hen op de kaart. Inwoners kunnen daardoor gemakkelijker meedoen in sociale verbanden. Dit voorkomt eenzaamheid en stimuleert een gezonder leven.
 • We regelen voldoende financiële ondersteuning voor de Deventenaar die wil deelnemen maar niet kan deelnemen vanwege een kleine portemonnee. Verbinding tussen wijkprofessionals en het wijknetwerk is ook hier essentieel voor het wegnemen van drempels en bieden van kennis en kunde aan bewoners die dat nodig hebben.
 • Onze openbare ruimte en gebouwen horen voor iedereen toegankelijk te zijn en worden. We willen dat inwoners met een beperking volledig mee kunnen doen. Dat is weliswaar niet van de een op de andere dag gerealiseerd maar het vraagt een grote extra inspanning om die inhaalslag te maken. Bij nieuwe plannen moet toegankelijkheid altijd meegenomen worden.

Sociaal contact maakt gelukkiger en dat willen we voor iedereen

 • We staan voor een samenleving waarin er geen plaats voor discriminatie is en waar we ons inzetten voor diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. We zorgen voor een verdere verbetering van de bekendheid van het meldpunt discriminatie. We willen dat organisaties een keurmerk diversiteit krijgen, via onderlinge afspraken over hoe je dit keurmerk verkrijgt en behoudt.
 • In Deventer behandelen we elkaar gelijk, ongeacht afkomst, culturele achtergrond, geloof of van wie je houdt. Dat betekent ook dat een stad die inclusiviteit als norm stelt, actief beleid voert om mensen met een LHBTQI+ identiteit die gelijkwaardige plek in de samenleving te laten hebben. Om vooroordelen te slechten, acceptatie te bevorderen en om met gelijke behandeling te kunnen deelnemen. Door middel van het geven van het goede voorbeeld en het stimuleren van activiteiten en initiatieven die bijdragen aan een acceptatie en deelnemen aan de samenleving. Deventer is een trotse regenbooggemeente en blijft dat ook waarmaken.
 • We zorgen voor opvang en begeleiding voor daklozen en asielzoekers (soms ongedocumenteerd) die zijn uitgeprocedeerd maar die (nog) niet terug keren naar hun thuisland. Niemand slaapt onder de brug. We gaan dus door met de ‘bed-bad-brood-voorziening’ of een vergelijkbare opvang, eventueel met omliggende gemeenten samen.

We bouwen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en gezien wordt

Een menselijke overheid
De overheid stuurt vooral vanuit vertrouwen. We gaan naar samenwerken op basis van vertrouwen, minder verantwoorden en meer geloven in elkaar.

 • We financieren welzijn en zorg voor meerdere jaren, zodat er structureel gebouwd kan worden aan kennis van en vertrouwen in de wijken. De aandacht gaat naar het werk, niet naar de rompslomp.
 • We sturen vooral op het toevoegen van waarde. Verantwoording van subsidies gebeurt door waarde-meting, met evaluaties via bijvoorbeeld methodieken als ‘effectenarena’ of ‘Most significant change’.
 • De gemeente gaat de komende vier jaar experimenteren met actief sturen op gelukkige inwoners, door bijvoorbeeld methodieken als ‘geluksindex’ of ‘een geluksbegroting’.
  We vinden geluk belangrijker dan gewin.
 • De gemeente, bestuurders en ambtenaren zijn actief in wijknetwerken. Zo zorgen we dat ‘de gemeente’ en ‘de politiek’ dicht bij elkaar komen en de gemeente voelt wat inwoners van de wijk nodig hebben. Want de wijk vormen we met elkaar.
 • We brengen de politiek vaker op locatie. Er komen meer politieke vergaderingen, werkbezoeken en voorbereidings momenten in de wijken en dorpen.

Droom mee, denk mee, doe mee
We zijn continue in gesprek met onze mede-inwoners. We willen samen bouwen, samen vertrouwen dat we het beste doen als politiek en gemeente. Voor de inwoners, die hun kennis, kunde en vaardigheden willen inzetten voor de gemeenschap, gaan we op zoek naar nieuwe manieren van invloed uitoefenen. Geen schaduw politiek, maar samenwerken aan de beste plannen. Inwoners opzoeken en samen afwegingen maken in het algemeen belang.

 • We willen dat de gemeente nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid invoert, zoals de burgertop, burgerberaad en de burgerbegroting. We definiëren met elkaar de succesfactoren en randvoorwaarden. Bij succes worden deze ingezet als vaste methoden voor burgerbetrokkenheid.
 • We installeren een kinderraad en kinderburgemeester, om ook de stem van de jonge Deventenaar goed te kunnen meewegen. We willen dat de Deventer jeugd kan meedromen én -doen op de thema’s die hen aangaan. Dat mag niet alleen bij symboliek blijven; daarom zetten we vernieuwende participatiewerkvormen in om de Deventer kinderen en jongeren echte zeggenschap te geven.
 • We organiseren en faciliteren actieve participatiewerkvormen die kinder- en jongerenbetrokkenheid vanuit hun leefwereld bij de Deventer samenleving vergroten
 • We introduceren het ‘mede-aandeel programma’. Alle inwoners van boven de 16 jaar krijgen een aandeel in de stad. Op basis van loting worden mede-eigenaren uitgenodigd voor de mede-eigenaren-vergadering op het stadhuis. Elke keer op een ander onderwerp. Voeg je waarde toe aan de stad? Dan krijg je een winstuitkering (voucher).
 • We evalueren met bewoners de implementatie van de omgevingswet in onze gemeente zorgvuldig.