6. Een duurzame toekomst

Deventer is ruim 1250 jaar oud en we willen daar nog zeker 1250 jaar aan toevoegen, als groene, leefbare en schone stad met dorpen. Maar voor nog eens 1250 jaar in een groen en leefbaar Deventer is veel inzet nodig. We gaan dus verder met het isoleren van woningen, gaan over op schone energiebronnen, vergroenen onze wijken en zorgen voor een schonere leefomgeving, oa via veranderende mobiliteit met ruimte voor de fiets en het openbaar vervoer. Goed voor mensen zorgen kan niet zonder ook goed voor onze wereld te zorgen.

Het is een wereld en een leefomgeving die we ook in goede staat willen doorgeven aan volgende generaties. Maar dat staat fors onder druk, daar kan niemand omheen. Duurzaamheid is echter voor veel mensen nog een ver-van-mijn-bed-show en oogt bedreigend vanwege de veranderingen die ermee gepaard kunnen gaan. Daarom moet de discussie over verduurzaming en verbetering van onze leefomgeving ook veel meer gaan over die zorgen en over het goed betrekken van alle inwoners.

Veel mensen kunnen niet zomaar hun woning verduurzamen maar worden wel geconfronteerd met hogere energierekeningen. Daarin dreigt een onacceptabele ongelijkheid te ontstaan. Het vraagt om een andere manier van mensen betrekken om te zorgen dat duurzaamheid, een schone leefomgeving en de betaalbaarheid ervan ook echt over iedereen gaan en voor iedereen bereikbaar zijn. Zo kunnen we allemaal bijdragen aan onze leefomgeving en geven we die wereld ook met een vruchtbaar perspectief door aan volgende generaties.

Voor nog eens 1250 jaar in een groen en leefbaar Deventer is veel inzet nodig

De energietransitie en verduurzamen is van en voor iedereen
De energietransitie biedt volop kansen: voor schone lucht, betere huizen, betaalbare energielasten en meer werkgelegenheid. Ondernemers worden gestimuleerd en uitgedaagd hun bestaande bedrijfspanden te verduurzamen. We zorgen ervoor dat de kosten en de opbrengsten eerlijk worden verdeeld en voorkomen  dat de energietransitie ongelijkheid creëert. Samenwerken met alle inwoners is essentieel.

 • We kiezen voor een wijk/dorpsgerichte aanpak, brengen de verduurzamingsopgave op buurtniveau in kaart en bekijken met bewoners wat er bij wie moet gebeuren.
 • De participatievorm van het burgerberaad over de Deventer klimaatdoelstellingen kan als een onafhankelijk middel worden gezien om het proces te verbreden. Het kan bijdragen aan meer betrokkenheid van inwoners en draagvlak, voor zowel proces als duurzaamheidsmaatregelen.
 • We werken met energieambassadeurs. Dit zijn inwoners, die vooropgaan in het verduurzamen van hun huis. We gaan samen met hen de wijken/dorpen in om de buren te stimuleren ook te verduurzamen.
 • We zetten energiecoaches nog actiever in voor huishoudens met lage inkomens.
 • We bouwen actief mee met energiecoöperaties, nemen hindernissen voor hen weg en denken mee hoe we voordelen voor alle inwoners kunnen laten zijn.
 • Financiële ondersteuning bij energiebesparing (verduurzaming), juist ook voor lagere inkomens, gaat onderdeel uitmaken van het minimabeleid. Daarbij gaat het voor de korte termijn om het voorkomen van financiële problemen door fors hogere energierekeningen en voor de iets langere termijn om het mogelijk maken van het nemen van isolatie- en duurzaamheidsmaatregelen.

We zorgen ervoor dat de kosten en opbrengsten eerlijk worden verdeeld

 • We stimuleren initiatieven die leiden tot advisering en collectieve inkoop van o.a. warmte en isolatiematerialen ten behoeve van particuliere woningeigenaren. We zijn enthousiast over het bestaande duurzaamheidskrediet dat de gemeente heeft opgezet en willen dit behouden.
 • Voor de PvdA is duurzaam (ver)bouwen de nieuwe norm. We moedigen woningeigenaren en aannemers aan om gebruik te maken van hergebruikte of herbruikbare materialen bij herontwikkelingsprojecten en grote verbouwingen.
 • Onze oude binnenstad is een deel van ons maatschappelijk en historisch kapitaal, dat geldt ook voor de historische panden die in particulier bezit zijn. Verduurzaming van deze panden is in beginsel een eigen verantwoordelijkheid van die eigenenaren. Om deze belangrijke panden ook een duurzame toekomst te geven, onderzoeken we of er obstakels zijn (financieel, juridisch, technisch of vanuit beschermd stadsgezicht). Daarbij gaat het om obstakels die niet door eigenaren zelf weggenomen kunnen worden en waar de gemeente een rol in zou kunnen oppakken.
 • In de prestatieafspraken met de woningcorporaties wordt vastgelegd welke woningen /buurten ze op welk moment gaan verduurzamen. De woningcorporaties nemen het voortouw in de collectieve samenwerking in de buurt.
 • De gemeente stelt een duurzaamheidsbeleid op voor de eigen organisatie. Van vastgoedbeleid tot inkoop en sociaal domein. Hiermee inspireren we inwoners en blijven we het goede voorbeeld geven.

Voorbereiden op klimaatverandering
Door klimaatverandering zullen we in Deventer vaker te maken krijgen met hitte of hevige regenbuien. Om daar beter op voorbereid te zijn en overlast te verminderen moeten we stad/dorpen klimaatadaptief maken.

 • We zorgen ervoor dat er meer groen wordt aangelegd, zodat de hittestress afneemt, en verbeteren de doorwatering, zodat de wateroverlast bij hevige regenbuien verdwijnt.
 • We stimuleren bewoners om hun eigen tuin of dakterras te vergroenen en de tegels te verwijderen. De gemeente ondersteunt een wijkgerichte aanpak, bijvoorbeeld door hulp bij afvoer van stenen.
 • We zorgen dat in nieuwe wijken duurzaam en klimaatbestendig worden gebouwd en dat de openbare ruimte klimaatadaptief wordt ingericht, door bijvoorbeeld de stimulatie van afvoer van regenwater.
 • Samen met de onderwijsinstellingen gaan we de schoolpleinen vergroenen en zorgen we voor milieueducatie.

Gezamenlijke opgave in het terugdringen van uitstoot
Iedereen moet aan de slag om de uitstoot van CO2 te verminderen, in de stad en op het platteland. Daarbij gaat het om zowel om de A1 als binnenwegen, de landbouw en de industrie. Maar ook de intensieve landbouw en motorvoertuigen op fossiele brandstof. Er ligt breed een opgave voor de komende jaren

 • We brengen de uitstoot van fijnstof terug, zodat op alle plaatsen in de gemeente/in de (binnen)stad wordt voldaan aan de Europese normen. Dit doen we door meer fietsstraten aan te leggen en maximale snelheden te beperken. Maar ook door de binnenstad gefaseerd verkeersluwer te maken, door overlast door gemotoriseerd verkeer in het stedelijk gebied te beperken, maximum snelheden waar mogelijk te verlagen en gebruik van de fiets te stimuleren, o.a. via de aanleg van fietsstraten en goede fietsparkeervoorzieningen.
 • De distributie voor de winkels en horeca in het centrum wordt duurzaam en CO2-neutraal.
 • We stimuleren in onze gemeente wandelen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer en (elektrisch) (deel-) vervoer en denken hierin vooruit in een verkeer-vervoervisie 2030.
 • We verzetten ons tegen verschraling van het OV-vervoer in Deventer e.o. We denken in die visie innovatief na over de wijze om in de dorpen de goede verbindingen met de stad te behouden of te vergroten via innovatieve nieuwe duurzame vervoersvormen.
 • We organiseren samen met de provincie Overijssel een actieve ondersteuning en hulp bij de omschakeling naar natuur-inclusieve landbouw.