2. Wonen voor iedereen

Onze droom voor Deventer: We willen dat jongeren, jonge gezinnen en ouderen de komende jaren een betaalbare woning vinden en in Deventer kunnen blijven en een woning vinden die bij hun levensfase past. We willen de lokale woningmarkt weer gezond maken en van iedereen. Ondanks dat er in Deventer hard gewerkt wordt aan vergroting van de woningbouwproductie en nieuwe bouwplannen, zullen we er de komende jaren nog harder aan werken. Lees hier hoe we dat willen bereiken.

We houden daarbij vast aan een goede menging van onze wijken en dorpen. We gaan de doorstroom weer op gang helpen en dat kan door simpelweg flink bij te bouwen in het betaalbare en middensegment. Groei van Deventer en haar dorpen is dus nodig, om te zorgen dat onze inwoners een passende woning kunnen vinden, maar ook om ons voorzieningenniveau op peil te houden. Daarbij moeten we niet alleen oog hebben voor nieuwbouw, maar ook voor onze bestaande woningen en wijken. De leefbaarheid en veiligheid in sommige van onze wijken vraagt extra aandacht.

De groei van Deventer en het behoud van jongeren in stad en dorpen draagt bij aan het overeind en betaalbaar houden van onze voorzieningen. Zowel sociale, maatschappelijke als culturele voorzieningen hebben belang bij voldoende inwoners die dit met elkaar kunnen opbrengen. Zo versterken we Deventer en haar dorpen.

Wonen is een recht voor iedereen en een eerste levensbehoefte. Voor veel mensen voelt de zoektocht naar een woning de laatste jaren als een vorm van onrecht doordat de zoektocht naar een woning nog niet slaagde. We blijven dus flink bijbouwen en gaan Deventer versterken, zowel als woonstad alsook sociaal. Alleen een sterk Deventer kan immers sociaal zijn.

“Alleen een sterk Deventer kan sociaal zijn”

Een betaalbare woning
We blijven in Deventer de komende jaren flink bij bouwen. Betaalbaarheid, bereikbaarheid en doorstroming staan daarbij centraal.

 • We gaan voor een ambitie van 11.000 woningen erbij. De behoefte aan woningen in Deventer groeit de komende jaren tot 2035 zodanig dat er in ieder geval circa 7000 woningen extra nodig zijn. Dat komt door onze groei maar ook door verdunning van de huishoudens.

Daar bovenop is het verstandig om extra te groeien met circa 4000 woningen, om ook de aantrekkelijkheid van onze voorzieningen in stad en dorpen te versterken.

 • Deventer groeit daarmee in 2035 tot een grootte van circa 115.000 inwoners, waar we nu net over de 100.000 inwoners zijn.
 • Dat komt jaarlijks neer op een woningbouwproductie van circa 800 woningen. Hiervoor liggen al veel plannen, maar er moet de komende jaren hard doorgewerkt worden aan meer plannen.
 • Dit kan niet alleen maar gerealiseerd worden via binnenstedelijke locaties, maar vraagt ook om uitbreidingslocaties in het groen. Waarbij schaalgrootte en de kwaliteiten van Deventer steeds meegewogen worden. Groei is immers geen doel op zich.
 • We willen een leefbare stad met dorpen waarin we jong en oud, hoge en lagere inkomens, alleenstaanden, stellen en gezinnen fijn kunnen laten wonen. Dat vraagt om het weer op gang krijgen van de doorstroom en een focus op de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen in het sociale en middensegment.

Een actief sturende gemeente
Bouwen van voldoende betaalbare woningen voor eigen en nieuwe inwoners vraagt om een overheid die woningbouw niet uitsluitend aan de markt overlaat. We werken samen met de markt maar we laten ons er niet door sturen. Daarvoor is de onbalans te groot en grijpen teveel mensen nu naast iets betaalbaars.

 • Dat vraagt ook om een gemeente die bereid is om weer actief grond te kopen en daarmee te sturen op het woningbouwprogramma en te sturen op meer betaalbare woningen.
 • Zo kunnen we niet alleen zorgen voor meer betaalbare woningen maar ook voor woonconcepten die anders moeilijker realiseerbaar zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om sociale woningbouw maar ook woonconcepten zoals hofwonen voor ouderen en jongeren. We ondersteunen derhalve de realisatie van collectieve woonvormen (CPO) en zelfrealisatie door kopers en coöperaties van huurders.
 • We hanteren een kritische houding naar beleggers en opkopers van woningen en grijpen in waar nodig. Daarom is er een zelfbewoningsplicht voor bepaalde soorten woningen en wijken, waarbij we niet schromen om deze uit te breiden als dat nodig is.

Een overheid die woningbouw niet uitsluitend aan de markt overlaat

Duurzaam en betaalbaar wonen
De energierekening voor veel huishoudens loopt hard op en zorgt voor problemen wat betreft betaalbaarheid. Energie-armoede dreigt voor veel mensen. De gemeente heeft ook een taak in het bieden van hulp.

 • Tot 2030 gaan in ieder geval 10.000 woningen van het gas af en over op andere warmtebronnen.
 • Mensen die financieel in de problemen komen door hoge energieprijzen krijgen hulp.
 • In 2030 is zeker de helft van de Deventer woningen energieneutraal (alle woningen moeten conform de klimaatwet in 2050 zo ver zijn) of heeft een zo hoog mogelijk energielabel.

Toekomst voor de jeugd in de dorpen
We moeten de komende jaren niet alleen voor de stad bouwen, maar ook voor de dorpen. Voor de leefbaarheid en de voorzieningen is het essentieel dat de jeugd in de dorpen kan blijven wonen.

 • We bouwen ook woningen voor starters en ouderen in de dorpen.
 • We bouwen tot 2035 ca. 1000 woningen bij in de verschillende dorpen.

Een fijne leefbare wijk
Een betaalbare woning is weinig waard als die niet in een fijne, leefbare wijk staat. We investeren daarom in onze wijken en wijkvoorzieningen en versterken de leefbaarheid en kwaliteit.

 • We zorgen voor behoud en versterking van de buurthuizen, o.a. voor contact maar ook voor ondersteuning. Voor jong en oud.
 • We investeren weer in nieuwe speelplekken voor de kinderen en verenigingen.
 • Ook groenonderhoud en onkruidbestrijding in de wijken hebben fors extra investeringen nodig.
 • In een aantal wijken is het straatbeeld rommelig, vaak door afvaldump. Dit vraagt om een stevige, wellicht ook meer onconventionele aanpak. Vasthouden aan het huidige afvalsysteem is daarbij niet heilig als dit bijdraagt aan het verminderen van de verrommeling.
 • Woningcorporaties willen zich inzetten voor de leefbaarheid en sociale balans in onze wijken, de gemeente ondersteunt ze daar optimaal in.
 • We gaan ook extra inzetten op tegengaan van grote overlast door verkamering van woningen, zoals we die o.a. kennen in wijken als Rivierenwijk en Voorstad. Dat doen we door de handhaving te versterken. Daarbij is ook het voorkomen van verplaatsing van overlast naar andere wijken van groot belang.
 • Om een leefbare binnenstad te behouden wordt ook daar gezorgd voor voldoende woongelegenheid, met name voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen en alleenstaanden. Het aanpassen van bestaande gebouwen om deze een woonfunctie te geven, wordt daarvoor – waar nodig door middel van wijziging van bestemming – mogelijk gemaakt. Voortzetting van het verkeersluw maken van de binnenstad en het beperken van de geluidsoverlast draagt ook bij aan het leefklimaat.