Door Jantine Sijbring op 27 oktober 2016

Zorgen over behoud taken en rol Cambio na overname Circulus

De PvdA-fractie heeft vragen aan het college van B&W gesteld n.a.v. ongerustheid over de rol en taken van buurtbeheerbedrijf Cambio na de overname door Circulus-Berkel. Vanaf 2013 is Cambio daar formeel een onderdeel van geworden en de organisatie is nu nadrukkelijker in de organisatie van Circulus opgegaan. De PvdA vindt de werkzaamheden en ervaringen van Cambio in wijken en het gedeeltelijke beheer in de openbare ruimte van groot belang. Het is onvoldoende duidelijk hoe dit nu gewaarborgd kan worden na de overname door Circulus.

PvdA-raadslid Jantine Sijbring: “Cambio is ruim 20 jaar geleden opgericht om de leefbaarheid in de wijken van Deventer te verbeteren, buurtbewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren, het bewustzijn van de Deventenaren te vergroten op onderwerpen als leefbaarheid, zwerfafval, e.a. en de participatie van bewoners te vergroten. Dat is enorm waardevol”.

De fractie van de PvdA vindt het belangrijk dat de verworvenheden en taken van Cambio gewaarborgd worden voor Deventer binnen de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de nieuwe organisatie van Circulus-Berkel B.V. Daarbij wijst Sijbring namens haar fractie o.a. op voorbeelden zoals de jaarlijkse activering van 125 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de begeleiding van buurtbewoners en de betrokkenheid bij buurtprojecten.

Het is voor de PvdA nu onduidelijk of en op welke wijze dit nu vorm gaat krijgen binnen de nieuwe opzet. Het instrument waarmee de gemeente aangeeft welke prestaties van Circulus-Berkel B.V. worden verwacht is de dienstverleningsovereenkomst, zo stelt de PvdA en zij vraagt college dan ook dit via de taken en kwaliteiten van Cambio te borgen via die overeenkomst.

De fractie wil van het college weten of zij ook vindt dat Circulus-Berkel dezelfde prestaties als Cambio moet blijven leveren, zowel kwantitatief als kwalitatief op het gebied van arbeidsactivering, bewonersparticipatie en aanwezigheid in de wijken binnen het domein van de openbare ruimte. Daarnaast wil ze weten of het college dus bereid is om hier nadere afspraken te maken voor deze wijken en bewoners om belangrijke kernkwaliteiten van Cambio voor hen te waarborgen, ook al is ze opgegaan in een andere en nieuwe organisatie.

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring is vanaf 27 februari 2019 fractievoorzitter. Overig: Lid raadspresidium, lid werkgeverscommissie raad.  

Meer over Jantine Sijbring