Door Jurgen Goejer op 6 juli 2015

Voorjaarsnota: ‘de weg vooruit met sociale bijsturing’

De PvdA-fractie Deventer is er in geslaagd om enkele bijstellingen door te voeren op enkele bezuinigingen die door het college werden voorgesteld in de Voorjaarsnota 2015, het document van de gemeente met plannen voor 2016. Deze plannen krijgen in het najaar een financiële invulling bij de gemeentelijke begroting voor het komend jaar. Ondanks dat het een degelijke en zorgvuldige Voorjaarsnota betreft, heeft de fractie toch enkele wijzigingsvoorstellen ingebracht in de raad, die een meerderheid kregen. Het ging daarbij o.a. om de bezuinigingen op speelplekken- en speeltuinverenigingen en de combinatiefunctionaris in het onderwijs.

PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer: “Een mooi resultaat wat helpt in het iets socialer invullen van de financiële opgave in tijden met beperkte financiële middelen, waar Deventer net als andere gemeenten mee te maken heeft. We proberen in Deventer sociale en financieel verantwoorde keuzes te maken. De bijsturingen die we als raadsfractie hebben gemaakt helpen daarbij.”

De fractie kreeg een wijzigingsvoorstel aangenomen waarmee de geplande bezuinigingen op de speeltuinverenigingen verzacht werden. Zij hebben aangegeven met deze wijziging hun voortbestaan en functioneren zonniger in te zien. Ze krijgen met deze verlichting op de bezuiniging meer tijd om hun omslag naar nieuwe activiteiten en vergroting van hun opbrengsten vorm te geven. Daarnaast komt er via een PvdA-motie ondersteuning vanuit de gemeente op initiatieven voor collectief beheer van de 90 speelplekken die in zelfbeheer van bewoners gegeven worden. Dat maakt behoud van deze speelplekken eenvoudiger en beheer laagdrempeliger voor bewoners. De kans dat ze hiermee behouden blijven zal daarmee vergroten.

Daarnaast heeft de raad zich op voorstel van de PvdA uitgesproken voor een poging om samen met het onderwijs de combinatiefunctionaris te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat het werk van de combinatiefunctionarissen zowel door het onderwijs als de gemeente van belang wordt gevonden en het behoud van de functies daarmee ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Hiermee is eer reële kans dat de functies die de link leggen tussen onderwijs, cultuur en sport overeind blijven.

Er werd ook een voorstel van de PvdA aangenomen waarin wordt uitgesproken dat extra middelen voor economische versterking in de regio (strategische board) gevonden kan worden door de gelden voor de bestuurlijke samenwerking in de Stedendriehoek slimmer te gebruiken. Daardoor hoeft er voor dit doel binnen de begroting van de Deventer niet jaarlijks een bedrag van € 100.000 vrij opgenomen te worden. Dit bedrag kan bij de begroting voor andere doelen worden ingezet. Verder wordt er op voorstel van de fractie gekeken naar mogelijkheden om de inhuur van externen te beperken. Ook dit zou enige financiële ruimte moeten opleveren bij de begroting.

Lees hier de hele spreektekst van fractievoorzitter Jurgen Goejer en het ingediende amendement en de ingediende moties >>>

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer