Door Jurgen Goejer op 26 juni 2013

VJN 2013: PvdA past bezuinigingsvoorstellen aan

De PvdA heeft meerdere wijzigingen weten door te voeren op de recent behandelde bezuinigingsvoorstellen. Zo werd o.a. grootschalige verwijdering van speelplekken voorkomen en werd de bezuiniging op cultuur verlaagd. Eerder draaide de PvdA eind maart al de geplande forse bezuiniging op De Ulebelt terug en sloot ze bezuinigingen op armoedebeleid uit. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer: “De PvdA heeft met haar voorstellen een goed resultaat neergezet op aanpassing van de bezuinigingen, waarbij zowel
investering, ontwikkeling en oog voor sociale en maatschappelijke effecten centraal stonden voor de PvdA.”

Op 12 juni en 19 juni behandelde de gemeenteraad de jaarlijkse Voorjaarsnota, het gemeentelijke beleidsstuk met de plannen voor 2014 en de opmaat naar de begroting 2014 die eind van dit jaar behandeld wordt. In deze nota zat dit jaar een pakket aan bezuinigingen in de grote van 3,9 mln. euro. In heel Nederland moeten gemeenten als gevolg van verminderde rijksinkomsten en door de economische crisis snijden in de begroting. Ook in Deventer moest in de voorbije maanden een nieuw pakket aan bezuinigingsmaatregelen voorbereid worden. De PvdA heeft deze maatregelen beoordeeld op de sociale en maatschappelijke effecten.

PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer: “In tijden van teruglopende financiële mogelijkheden voor de overheid is het van belang om goede afwegingen te maken. Afwegingen gericht op een sociale, zorgzame, betrokken, veerkrachtige , historische bewuste en op de toekomst voorbereide samenleving . Geen samenleving van slappe knieën, wel een samenleving met oog op wat van waarde is en blijft. Een samenleving met een toekomst die werkt, letterlijk en figuurlijk.”

Eerder voerde de raad in maart van dit jaar al een hoofdlijnendebat over de bezuinigingen. Bij dit debat nam de raad al een motie van de PvdA aan waarmee de Ulebelt gered kon worden, doordat het grootste deel van de aangekondigde bezuiniging teruggedraaid werd. De Ulebelt is een belangrijke stedelijke en wijkvoorziening op het gebied van milieu-educatie, recreatie en zorg. De te forse oorspronkelijke bezuiniging zou het eind van deze voorziening hebben betekend.

Ook de (reserve)optie in de oorspronkelijke plannen van een bezuiniging op het armoedebeleid werd op voorstel van de PvdA in
maart al van tafel gehaald omdat een verdere bezuiniging op deze middelen voor mensen in armoede forse gevolgen zou hebben.

De PvdA heeft in de maanden na maart op eenzelfde wijze naar de resterende voorstellen in de voorjaarsnota gekeken. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer: “De voorjaarsnota bevat in deze tijden van versobering en onvermijdelijk pijnlijke besluiten ook positieve voorstellen. Voorstellen die leiden tot investeringen in de gemeente en zo tot versterking van de economische infrastructuur. Investeringen die zowel direct als indirect werkgelegenheid stimuleren. Maar er zijn ook enkele keuzes die de PvdA anders wil invullen. Keuzes die, als ze in de huidige vorm blijven staan eerder afbreuk doen dan bijdragen aan die samenleving die we voor de toekomst bouwen.“

In de behandeling diende de PvdA-fractie meerdere amendementen in op de bezuinigingsplannen. Daarbij ging het om een amendement om een beschreven bezuiniging op speelplekken via eigen beheer en verwijdering van mogelijk 325 plekken fors aan te passen. Er werd ook een amendement ingediend (met D66, VVD, GL, CU en DB) om de bezuiniging op cultuurvoorzieningen te
verlagen, gelet op de effecten die dit op belangrijke culturele voorzieningen zou hebben. Daarnaast diende de fractie een amendement in (met o.a. D66, GrL, CU en SP) om de bezuiniging op de stadsecoloog aan te passen. Ook een bezuiniging
op het Internatioliseringsbeleid werd verlaagd via een door de PvdA mede-ingediend amendement, vanwege de enorme meerwaarde die een relatief beperkte bijdrage heeft op het aantrekken van externe budgetten voor o.a. lokale ontwikkelingsorganisaties.

Goejer: “De PvdA-fractie heeft met haar voorstellen een goed resultaat neergezet op aanpassing van de voorjaarsnota en de bezuinigingssvoorstellen, waarbij zowel investering, ontwikkeling en oog voor sociale en maatschappelijke effecten in Deventer centraal stonden voor de fractie.”

_______________________________________________

De resultaten op een rijtje:

De PvdA heeft bij de medio juni behandelde Voorjaarsnota 2013 meerdere aanpassingen weten te realiseren op de bezuinigingsvoorstellen van het college van B&W. Eerder draaide de PvdA eind maart al de geplande forse bezuiniging op De Ulebelt terug en sloot ze bezuinigingen op armoedebeleid uit.

Bij de recente raadsbehandeling medio juni werd via amendementen grootschalige verwijdering van speelplekken voorkomen en werd de bezuiniging op cultuur verlaagd waardoor het Deventer museum blijft bestaan en cultuureducatie voor de jeugd goed kan blijven functioneren. Daarnaast werd de bezuiniging op de stadsecoloog teruggedraaid.

PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer: “de PvdA-fractie heeft met haar voorstellen een goed resultaat neergezet op aanpassing van de Voorjaarsnota en de bezuinigingsvoorstellen, waarbij zowel investering, ontwikkeling en oog voor sociale en maatschappelijke effecten in Deventer centraal stonden voor de PvdA.

De resultaten van de PvdA:

  • Behoud Ulebelt als wijk- / stadsvoorziening voor zorg, reacreatie, duurzaamheid: Milieueducatiecentrum en kinderboerderij De Ulebelt (en belangrijke stedelijke en wijk5 voorziening op het gebied van milieueducatie, zorg en recreatie) is overeind gebleven na een door de PvdA geïnitieerde motie waarmee het grootste gedeelte van de geplande bezuiniging op deze belangrijke voorziening werd teruggedraaid;
  • Geen bezuiniging op armoedebeleid: De reserveoptie voor een bezuiniging op armoedebeleid is eerder al via een motie van de PvdA afgevoerd van de mogelijkheden bij de bezuinigingsopdracht van de gemeente. Hierdoor is bij de laatste bezuinigingvoorstellen niet bezuinigd op armoedebeleid;
  • Behoud speelplekken: Een amendement van de PvdA over een bezuiniging op speelplekken voorkomt dat er sprake kan zijn van verwijdering van speelplekken in buurten als besparing, in het geval eigen beheer door bewoners niet lukt. Een door de gemeente beschreven en voorgestelde verwijdering van ca. 325 plekken is hiermee voorkomen;
  • Behoud Deventer museum en verlaging bezuiniging cultuur: Een verlaging van de bezuiniging op cultuur, via een amendement van de PvdA met diverse andere fracties, zorgt ervoor dat het Deventer museum in een vernieuwde vorm kan blijven bestaan en dat een nieuwe opzet in de toekomst meer mogelijkheden en bereik met zich mee kan brengen. De huidige locatie De Waag blijft een publieke functie houden maar het museum zal een andere opzet krijgen;
  • Door deze zelfde verlaging is ook de bezuiniging op kunsteducatie voor Deventer jeugd verminderd en kan het op een goed niveau blijven functioneren;
  • Behoud stadsecoloog: De aangekondigde bezuiniging op de stadsecoloog is teruggedraaid via een door de PvdA geïnitieerd amendement, mede-ingediend door verschillende andere fracties;
  • Behoud van internationaal beleid: De PvdA diende een amendement van GrLinks mede in waarmee de bezuiniging op het budget voor Internationaal Beleid werd aangepast, zodat de organisaties die veel bereiken met relatief weinig middelen hun nuttige internationale werk kunnen blijven doen;
  • Nieuwe voorziening in kader van veiligheidsbeleid: De PvdA diende een door de VVD-geïnitieerde motie voor deelname aan Burgernet mede in, waarmee hier een bijdrage werd geleverd aan een extra, aanvullende voorziening in het kader van veiligheid en preventie;
  • Investeringensmogelijkheden in de stad De PvdA stemde in met de Voorjaarsnota 2013, waarin vanuit het college van B&Wook een investeringsbudget is opgenomen voor investeringen in de stad in de komende jaren.

 

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer