Door Bep Spa op 11 november 2012

‘Verbeter resultaat Deventer markt’

Bij de raadsbehandeling van de begroting 2013 is een motie van de PvdA-fractie aangenomen om de positie van de Deventer warenmarkt te verbeteren. De warenmarkt, die in 2010 al 750 een belangrijke positie innam in de Deventer
binnenstad, draait voor de komende jaren een verlies van gemiddeld 175.000 euro. De fractie van de Partij van de Arbeid nam in de raadsvergadering via PvdA-raadslid Bep Spa het initiatief voor een motie (met steun van o.a. de VVD) om de positie en de resultaten van de markt te verbeteren.

In de begroting voor 2013 staat opgenomen dat voor de jaren 2013-2016 jaarlijks een tekort verwacht wordt van gemiddeld 175.00 euro. De Deventer markt draait dus duidelijk de komende jaren op verlies voor de gemeente.

PvdA-raadslid Bep Spa geeft in haar aangenomen raadsmotie aan dat gepoogd moeten worden om meer diversiteit in het aanbod tot stand te brengen. Naast meer aandacht voor streekproducten zouden ook meer culturele ondernemers een plek op de markt kunnen krijgen. Dit kan bijdragen aan een kwaliteitsverbetering voor de markt, wat een hoger rendement met zich mee moet brengen. Het effect op de werkgelegenheid, op de markt zelf, maar ook voor de horeca is een belangrijk aspect; een bloeiende, bijzondere (beleef?)markt maakt de Deventer binnenstad
aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers.

De motie werd met unanieme steun van de raad aangenomen. Het college van B&W wordt hiermee aangespoord om samen met partners in en buiten de gemeente (zoals MKB, DOC en LTO) de diversiteit van de Deventer  warenmarkt te versterken, door te streven naar een breder aanbod met meer diversiteit en activiteiten. Het jaarlijkse tekort mag hierdoor niet toenemen, zo stelt de PvdA-motie.

Het college van B&W was positief over de motie en zal deze de komende tijd van een verdere uitwerking voorzien.

Download de aangenomen motie >>>