Door Rob de Geest op 26 april 2013

PvdA wil duidelijkheid over NS-plan afsluiting stationstunnel

De PvdA-fractie wil duidelijkheid van het college van B&W over haar inzet om  de doorgang van de stationstunnel open te houden, nu NS nog steeds voornemens is om deze af te sluiten met OV-chipkaartpoortjes. Samen met GL en CDA stelde
PvdA-raadlid Rob de Geest vragen aan het college over deze jarenlange discussie met NS en waarbij een belangrijke en veel gebruikte verbindingsroute tussen voorstad en centrum dreigt te worden afgesloten voor omwonenden.

———————————————-
De schr. vragen aan het college van B&W :

Geacht college,

Op 10 april jl. stuurde het college een raadsmededeling aan de raad over gesprekken met NS rond de wens van deze organisatie om het station en de voetgangerstunnel af te gaan sluiten met OV-chipkaartpoortjes. De raad sprak zich in juni 2008 en
april 2012 per motie nog duidelijk en unaniem uit tegen het afsluiten van deze belangrijke doorgangsroute tussen voorstad en centrum. In de raadsmededeling wordt de indruk gewekt dat de gemeente nog niet tot het uiterste gaat om NS duidelijk te maken dat afsluiting van deze belangrijke doorgangsroute ongewenst is en ook geen aantoonbare noodzaak kent, o.a. gelet op het ontbreken van een concreet veiligheidsprobleem rondom het station.

De raadsmededeling en de informatie over de gevoerde gesprekken met NS roepen derhalve enkele vragen bij
onze fracties:

1. Kan het college aangeven hoe en met welke inzet zij op dit moment duidelijk heeft gemaakt richting NS dat er een duidelijke uitspraak vanuit de raad ligt waarin is gesteld dat afsluiting va de doorgangsroute voorstad / centrum niet gewenst is?

2. Hoe moet de zinsnede uit de raadsmededeling dat “de gemeente Deventer op zichzelf niet tegen het plaatsen van OV-chippoortjes is als principe van stations- en treinbeveiliging, maar dat zij grote waarde hecht aan de functie van de stationsstraverse als interwijkverbinding tussen Voorstad en de binnenstad/het busstation” geduid worden in het licht van de raadsuitspraken en de door het college eerder ook in twijfel getrokken nut en noodzaak van een afsluiting van het station met OV-chipkaartpoortjes?

3. Mogen wij er vanuit gaan dat de uitkomst van in de raadsmededeling beschreven onderzoeken (uitstel, gegevens over passanten, mate van zwartrijden, alternatieve doorgangstunnel) de standpuntinname rond de niet gewenste afsluiting niet zullen afzwakken?

4. Mogen wij verder aannemen dat de zinsnede uit de raadsmededeling dat “een doorgang volgens de gemeente zonder pasje – in welke vorm dan ook – mogelijk zou moeten blijven” leidend blijft als inzet in de verdere gesprekken met NS?

5. Kan het college tot slot aangeven hoe op dit moment de contacten met vergelijkbare gemeenten en met de provincie en het ministerie vorm hebben gekregen, ook in het licht van de oproep tot lobby in de motie van april 2012? Wat is hier de stand
van zaken?

Met vriendelijke groet,

Rob de Geest, PvdA
Carlo Verhaar, GrLinks
Elske van der Mik, CDA

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest