PvdA tekent roze stembusakkoord Deventer

Door Rob de Geest op 9 maart 2018

Voorafgaand aan de gemeenterraadsvergadering van woensdag 7 maart jl. tekende het merendeel van de politieke partijen het Roze Stembusakkoord. Voor de PvdA zette fractievoorzitter Rob de Geest de handtekening op dit akkoord.

“Een belangrijk akkoord – samen met zijn aangenomen initiatiefvoorstel ‘Deventer Divers’ (PvdA en GL) – omdat we er hard aan moeten blijven werken dat iedereen zich in Deventer thuis moet kunnen voelen en respectvol en gelijk behandeld wordt”,  aldus De Geest.

De tekst van het akkoord luidt:

Roze Stembusakkoord Deventer

Alle inwoners van Deventer horen zich prettig en veilig te voelen in de gemeente. Deventer is één van de Regenboogsteden van Nederland. Als Regenbooggemeente wil Deventer zich blijvend richten op de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI’s.

De ondertekenaars van dit document vinden het belangrijk dat de bovengenoemde ambities en de doelstellingen ook in de komende bestuursperiode behouden blijven.

Voor Deventer zijn de belangrijkste punten:

  • jongeren moeten zich vrij en veilig voelen om lief te hebben wie zij willen;
  • de gemeente stelt zich als taak om de veiligheid te bevorderen, discriminatie aan te pakken en de aangiftebereidheid te vergroten;
  • kwetsbare groepen, zoals ouderen en nieuwkomers, krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben.

De ondertekenaars spreken af zich de komende raadsperiode in te blijven zetten voor het verduurzamen en herwaarderen van de Regenboogdoelen. De ondertekenaars geven aan landelijk te pleiten voor het behoud van Regenbooggelden en anders deze gelden voor eigen rekening te nemen, gekoppeld aan een plan met meetbare doelen.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest