Door Privé: Çetin Yildirim op 3 april 2017

Ieder kind moet mee kunnen doen!

Het percentage kinderen dat in Deventer kans loopt in armoede op te groeien bedraagt 13%, ongeveer evenveel als in Nederland maar ook het hoogste percentage sinds 2006. Dat is zorgwekkend hoog, volgens de PvdA-fractie Deventer. PvdA-raadslid Çetin Yildirim stelt daarom vragen aan het college van B&W hoe de extra rijksmiddelen voor de bestrijding van kinderarmoede ingezet worden en hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat zoveel mogelijk ouders en kinderen ook echt bereikt worden met dit geld.

Vanaf januari 2017 heeft de gemeente Deventer € 525.000 aan extra structureel geld gekregen, specifiek voor de armoedebestrijding onder kinderen. Met dit geld kan de gemeente er voor zorgen dat bijvoorbeeld alle kinderen mee kunnen doen, o.a. doordat zij op schoolreis meekunnen, kunnen sporten, muziek kunnen maken en hun verjaardag kunnen vieren.

Yildirim:  “Opgroeien in armoede is erg ingrijpend en zorgt voor sociale uitsluiting.  De Partij van de Arbeid vindt dat dit geld zo snel mogelijk terecht moet komen bij de kinderen voor wie het bedoeld is. Want kinderen hebben recht op gelijke kansen en ontwikkeling. “
De PvdA-fractie hecht daarom aan goede samenwerking door alle betrokken partijen, onder de regie van de gemeente, om zo bij te dragen aan het bereiken van deze kinderen en aan het vergroten van kansen.

Het percentage van 13% aan kinderen dat kans maakt in armoede op te groeien bevestigt de noodzaak tot een integrale en effectieve aanpak om betere resultaten te boeken en om te zorgen dat alle kinderen in onze gemeente mee kunnen doen. De SER stelt in dat kader ook in haar adviesrapport ‘Opgroeien zonder armoede’ van 22 maart jl. dat een ‘meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede’ permanente aandacht dient te krijgen.

De SER stelt daarnaast in dit rapport: “Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent) Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. Werk is dus niet altijd een garantie tegen armoede”. De SER constateert in haar rapport ook dat de groep van werkende ouders niet voldoende wordt bereikt via het (gemeentelijk) armoedebeleid.

De PvdA-fractie wil weten hoe de gemeente een effectievere aanpak en bestrijding van kinderarmoede vorm geeft in Deventer en hoe de extra rijksmiddelen zullen worden ingezet. Daarnaast wil de fractie weten of en hoe kinderen en jongeren uit de doelgroep zelf betrokken worden bij de opzet van dit beleid. Ook wil de fractie weten hoe groot de doelgroep is en hoe groot het bereik van deze groep op dit moment is vanuit de gemeente en de financiële middelen die bedoeld zijn om deze mensen te helpen.

Privé: Çetin Yildirim

Privé: Çetin Yildirim

Gemeenteraadslid van 03/01-2005 tot 27/09/2017.  

Meer over Privé: Çetin Yildirim