Door Redactie op 23 juni 2012

Oplossing voor ID-banen Deventer

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met een PvdA-voorstel om verschillende beëindigde ID-banen voort te zetten. Bij de recente voorjaarsnotabehandeling steunden veel fracties de motie om een groep oudere werknemers van diverse organisaties in Deventer hun baan tot aan hun pensioen te laten behouden. Dit was door de gemeente toegezegd aan de betreffende organisaties en werknemers. Echter, gedwongen door rijksbezuinigingen werd hier een streep door gezet, ingaande per 1 januari 2013. Door de steun voor het PvdA-voorstel behouden deze mensen nu hun baangarantie.

Het beëindigen van de functies van ID’ers in Deventer (ook wel bekend als Melkertbanen) trof circa 20 á 30 mensen, veelal in de leeftijd 60+ en werkzaam bij diverse organisaties verspreid over Deventer. Deze groep was eerder in aantal veel groter, en afgebouwd door rijksbeleid. Dat was een grootschalige operatie waar in Deventer destijds maatwerk van is gemaakt, wat succesvol is verlopen. Voor sommigen is vanwege specifieke redenen een uitzondering gemaakt. Zij hebben in 2006 de belofte gekregen dat zij hun baan tot hun 65e jaar konden behouden. Door de huidige rijksbezuinigingen was de gemeente van mening dat zij de verplichtingen richting de laatste overgebleven medewerkers niet meer na kon komen. De raad was echter een andere mening toegedaan, zo bleek tijdens de
behandeling van de voorjaarsnota.

PvdA-raadslid Vincent Stijns: “Je kunt niet op deze manier met gedane toezeggingen omgaan. Werk en inkomen zijn van groot belang voor de mensen, juist nu. Daarnaast zijn deze werknemers van groot nut voor de organisatie waar ze werken. Denk aan ’t Dijkhuis in Bathmen, Het Nederlandse Rode Kruis, of Stichting Vogeleiland. Die mensen zijn niet zomaar te vervangen, daar moet je zuinig op zijn.”

De baangarantie tot aan het pensioen geldt niet voor alle betrokken medewerkers. De motie van de PvdA heeft
echter ook gevraagd om een passend alternatief voor de mensen waar dit het geval is. Daarbij gaat het dan bij voorkeur om een oplossing binnen hun huidige baan. Het college gaat nu aan de slag om de PvdA-motie uit te voeren.

“Dit voorkomt dat deze mensen onnodig in een uitkering worden gezet, terwijl ze nu nuttig werk verrichten. Iedereen is er bij gebaat dat deze mensen gewoon hun werk kunnen blijven doen en dat ze kunnen blijven meedoen”, aldus PvdA’er Vincent Stijns.

De PvdA-motie kreeg met 31 stemmen van de 37 zetels zeer ruime steun. De fractie van Gemeentebelang en 2 leden van de D66-fractie stemden tegen het voorstel om de afspraak naar deze ID’ers en hun werkgevers na te komen.