Door Rob de Geest op 6 juli 2015

Lucht voor speeltuinverenigingen en speelplekken

De PvdA-fractie heeft met succes enkele verzachtende voorstellen ingebracht voor de bezuinigingen op Deventer speeltuinverenigingen en voor de buurten waar de 90 speelplekken staan die in zelfbeheer van bewoners gegeven worden. Dat deed de lokale PvdA in de afgelopen raadsvergaderingen bij de behandeling van de Voorjaarsnota via voorstellen van PvdA-raadsleden Jurgen Goejer en Rob de Geest. Daarmee wordt lucht geboden aan de speelvoorzieningen die onder druk stonden door noodzakelijke bezuinigingen, omdat de gemeente het met minder financiële middelen moet doen.

Via een amendement van PvdA’er Jurgen Goejer wordt de geplande bezuiniging op de Deventer speeltuinverenigingen verzacht voor de komende twee jaar. De speeltuinverenigingen krijgen daarmee de ruimte om hun activiteiten en verdienmogelijkheden om te vormen. Daarvoor vroegen zij iets meer tijd dan in de voorstellen van het college kon worden geboden. Met het aangenomen voorstel van de PvdA komt die ruimte nu financieel en qua tijd wel tot stand.

Via een motie van PvdA-raadslid Rob de Geest werd daarnaast ook ruimte geboden aan buurten waar zich de 90 speelplekken bevinden die in zelfbeheer van bewoners gegeven worden. Recent dienden zich enkele initiatieven vanuit de stad aan voor collectief beheer van deze speelplekken om bewoners te ontlasten. Zij zouden zelf stichtingen moeten oprichten en onderhoud moeten organiseren. Dit werkt drempelverhogend waar de collectieve beheerinitiatieven het bewoners makkelijker kunnen maken. Om deze initiatieven wel een goede kans van slagen te geven vraagt de PvdA aan de gemeente om ondersteuning bij de opzet te bieden en om randvoorwaarden goed vorm te geven. Zo moeten deze collectieve beheerstichtingen wel financieel verantwoording afleggen over de middelen die zij beheren voor meerjarig onderhoud van de speelplekken. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Deze initiatieven van Goejer en De Geest sluiten goed aan op eerdere inzet van de PvdA om bezuinigingen op speelvoorzieningen van kinderen zorgvuldig vorm te geven. In de vorige collegeperiode bekritiseerden zij al een voorstel van de toenmalige wethouder De Jager om 75% van de speelplekken (345 plekken verspreid over de gemeente) in zelfbeheer van bewoners te geven of op te heffen als zelfbeheer niet tot stand zou komen. Een amendement van de PvdA zorgde er in juni 2013 voor dat het niet mogelijk werd om een dergelijk groot aantal speelplekken te verwijderen, onder dreiging van zelfbeheer.

Goejer en De Geest: “Met de huidige voorstellen heeft de PvdA de speelvoorzieningen, ook in combinatie met zelfbeheer, meer lucht en toekomst gegeven, passend binnen de financiële opgaven waar de gemeente ook voor staat.”

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest