Door Redactie op 11 november 2012

‘Kansen op werk voor mensen in uitkering’

De PvdA-fractie wil dat bijstandsgerechtigden een maximale kans op de arbeidsmarkt krijgen. Werkgevers spelen daarin een cruciale rol. Een nieuwe organisatie genaamd Deventer Werk Talent (DWT) zou in de toekomst de bemiddeling naar werk moeten uitvoeren, inclusief het faciliteren van werkgevers. Er zijn echter twijfels gerezen over de voortgang en invulling hiervan. Daarom heeft het PvdA-raadslid Vincent Stijns schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W namens zijn fractie, samen met de fracties van VVD en Deventer Belang.

Over DWT is tot nu toe een grote hoeveelheid tekst en documenten geproduceerd. Toch blijven er onduidelijkheden over het proces, de gekozen organisatievorm en de financiële invulling. Het proces is meerdere keren aangepast o.a. door veranderende regels vanuit Den Haag. Maar wat de precieze vervolgstappen zijn blijft onduidelijk, evenals de rol van de raad daarbij.

Duidelijk is wel dat er een samenvoeging moet plaatsvinden van personeel van de gemeente en personeel van Sallcon. Hiermee kan 1 loket worden gerealiseerd voor de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’. Dat is helder voor de
mensen, en tevens kan er slagvaardiger en efficiënter gewerkt worden. De PvdA-fractie kan zich ook in dat principe vinden. Er is echter ook gekozen voor de oprichting van een volledig nieuwe organisatie met een eigen rechtsvorm. Over nut en noodzaak daarvan zijn wij (nog) niet overtuigd.

Sallcon heeft de afgelopen jaren zeer veel ervaring opgedaan en op succesvolle wijze uitvoering gegeven aan de bemiddeling naar werkgevers. Logisch zou mogelijk zijn geweest hierbij meer aansluiting te zoeken. Dat kan wellicht ook doeltreffend en goedkoper zijn.De rijksbudgetten zijn zeer sterk teruggelopen en van de resterende gelden zullen voldoende middelen over moeten blijven om het proces tussen werkgever en werknemer maximaal te bevorderen en te faciliteren. Uit de voorlopige begroting die we hebben ontvangen blijkt dat dit onvoldoende het geval is.

PvdA-raadslid Vincent Stijns: “Het succes van DWT valt of staat met de mate waarin werknemers én werkgevers voldoende bediend worden. Daar horen ook voldoende financiële middelen bij. De PvdA-fractie spant zich hier voor 100% voor in.”

Download de schr. vragen >>>