Door Rob de Geest op 27 juli 2017

Investeren in kwaliteit openbare ruimte

De raad heeft met brede steun ingestemd met een voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest om weer te investeren in onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimte. De PvdA-fractie diende samen met ChristenUnie een voorstel in (met steun van Gemeentebelang en Deventer Belang) om bij de komende begroting extra, incidentele financiële middelen op te nemen voor herinvestering in beheer van de openbare ruimte en het groen. Voor de langere termijn vroegen de fracties om een investeringsplan op te stellen over de wijze waarop in fases vorm kan worden gegeven aan herinvestering in de openbare ruimte.

In de vorige collegeperiode is het bij bezuinigingsronden helaas noodzakelijk gebleken om te snijden in uiteenlopende budgetten voor beheer en kwaliteit van de openbare ruimte. Deze indertijd noodzakelijke financiële ingreep in de gemeentelijke begroting heeft ook bijgedragen aan verschraling van de kwaliteit van de openbare ruimte en van het openbaar groen. Dat zorgt nu niet alleen voor veel klachten maar het draagt ook bij aan kapitaalvernietiging van delen van de openbare ruimte, als budgetten en onderhoud onder een bepaald niveau blijven. Bij de begroting 2017 zijn in november 2016 reeds extra middelen beschikbaar gesteld om deze kapitaalvernietiging tegen te helpen gaan maar dit zijn nog geen middelen om weer extra te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte.

“De achteruitgang van de kwaliteit van de openbare ruimte en het openbare groen en de beperkte beheers- en onderhoudsbudgetten, zijn veel gehoorde klachten vanuit de wijken en dorpen. Het is nu weer wenselijk en noodzakelijk om waar mogelijk te herinvesteren in de kwaliteit en het beheer van deze openbare ruimte”‘ aldus PvdA’er Rob de Geest.

Eventuele financiële ruimte binnen de gemeentelijke begroting, financiële meevallers en onderbesteding binnen gemeentelijke begrotingsposten dienen hiervoor ook beschikbaar gesteld te worden. Daarnaast is het ook noodzakelijk om hierbij voor de langere termijn te voorzien in een investeringsplan voor de komende jaren, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen.

Het voorstel van PvdA en CU werd met raadsbrede steun aangenomen en het college gaf aan uitvoering aan het voorstel te zullen geven bij de verdere uitwerking van de gemeentelijke begroting voor 2018.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest