Door Rob de Geest op 20 maart 2015

Hele raad wil looproute station openhouden

De voltallige gemeenteraad van Deventer, waaronder de PvdA, heeft haar bezwaren herhaald over het voornemen van NS om de doorgang van het NS-station nog in 2015 af te sluiten met OV-chipkaartpoortjes. Recent diende NS een vergunningsaanvraag in bij de gemeente om de poortjes in dit rijksmonument te mogen plaatsen. Dit doet zij ondanks de eerdere toezegging aan de raad dat er nieuwe tellingen over het aantal passanten plaats zou vinden. Dit verbaast en ergert de 11 raadsfracties ten zeerste. Zij hebben nog steeds grote bezwaren tegen de voorgenomen afsluiting en vragen over alternatieven .

De fracties hebben nu gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de wijze waarop er met de vergunningsaanvraag omgegaan kan worden en over de resterende mogelijkheden om een vrije doorgang voor passanten open te houden.

Hierrnaast hebben de fracties een brief aan de directie van NS gestuurd met daarin een weergave van de bezwaren en verschillende vragen rondom het plan van NS. Aanleiding daarvoor ligt o.a. in de eerdere bijeenkomst tussen NS en de gemeenteraad in oktober jl., waarbij veel discussie ontstond over de starre houding van NS-vertegenwoordigers. Zij gaven toen aan ‘dat het geen kwestie was of de poortjes en afsluiting zouden volgen maar hoe’. Over het ‘hoe’ leek echter ook weinig gesprek mogelijk..

Duidelijk is dat de gemeenteraad eensgezind optrekt in het verzet tegen het afsluiten van een veel gebruikte doorgang door het station. De fracties willen dat NS zich constructiever opstelt in het gesprek met de gemeente en gemeenteraad over haar wens om met poortjes de perrons meer af te sluiten. Daarin heeft NS tot nu toe vooral gedrukt op een uitwerking die een volledige afsluiting van het station en de doorgang inhoudt.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest