Door Jurgen Goejer op 17 november 2014

Een sluitende gemeentebegroting: solide basis voor de komende tijd

De begroting 2015 is medio november door de gemeenteraad vastgesteld. Een sluitende begroting zonder bezuinigingen maar ook met weinig nieuw beleid, in een tijd waarin het nog steeds financieel scherp aan wind zeilen is, ook gezien de nieuwe rijkstaken die naar de gemeenten komen.

“Wij constateren dat dit college er in slaagt om met een ontspannen en open bestuursstijl werk te maken van de ambities uit het bestuursakkoord van GB, PvdA, D66 en CDA uit mei en dit in goede samenwerking met deze raad, organisaties en niet in de laatste plaats de inwoners van Deventer”, aldus PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer.

Het is belangrijk dat we mensen volwaardig en effectief laten deelnemen rondom keuzes die we in Deventer maken, nu en in de toekomst. De vernieuwing van dat democratisch proces krijgt in de komende tijd nog vorm via de zogenaamde ‘burgerbegroting’ waarin ook bewoners meer kunnen sturen op keuzes. Daarbij is volgens de PvdA-fractie ook de leesbaarheid van gemeentelijke stukken, zoals de huidige begroting 2015, belangrijk. Daar valt nog het nodige op aan te merken wat betreft leesbaarheid dn begrijpelijkheid. Namens de fractie diende PvdA-raadslid Jantine Sijbring dan ook een motie in om werk te maken van de leesbaarheid van die begroting. Deze motie werd met brede steun in de raad aangenomen.

Daarnaast is er op momenten de nodige discussie over de kwaliteit van het openbaar groen. Door noodzakelijke bezuinigingen in de voorgaande jaren is het niveau in de gehele gemeente naar sober gegaan. Dat zorgt in gevallen voor ontevredenheid. Geld voor meer onderhoud is er niet direct. Daarom diende PvdA-raadslid Rob de Geest per motie een voorstel in om te proberen meer inkomsten te genereren via sponsoring door het bedrijfsleven van groen op rotondes. In verschillende en steeds meer Nederlandse gemeenten gebeurt dit en levert het ook enkele tienduizenden euro’s extra op voor bijvoorbeeld groen onderhoud. Extra inkomsten kunnen dan gebruikt worden om extra dingen te doen, niet om dan extra te bezuinigingen. De motie voor nadrukkelijker onderzoek naar deze mogelijkheden werd met brede raadssteun aangenomen.

De PvdA diende verder nog twee moties in rond resp. de organisatieontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en de investeringsplanning . Na duidelijke toezeggingen vanuit het College van B&W werden deze moties ingetrokken.

De fractie steunde o.a. moties rond aanstaande bezuinigingen op de combinatiefunctionarissen in het onderwijs, mogelijke verbetering van de onderwijshuisvesting van het Etty Hillesum Lyceum en het in kaart brengen van effecten van financiële effecten van lokale regelingen en effecten van nieuwe rijkstaken bij de gemeente. Een motie om de gemeentelijke overhead terug te brengen in grote.

“Het college is er in geslaagd om een sluitende begroting op te stellen waarop we kunnen bouwen voor het komende jaar en de daaropvolgende jaren. Een compliment waard voor allen die daaraan hebben bijgedragen. Het was zeker geen eenvoudige klus dit jaar en er liggen nog forse opgaven voor college en raad waaraan we deze raadsperiode moeten werken. Zoals voorgenomen bezuinigingen rondom de komende Voorjaarsnota waar we nog inhoudelijk vorm aan moeten geven”, aldus PvdA-fractievoorzitter Goejer.

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer