Door Rob de Geest op 24 september 2015

Een realistische & ambitieuze koers voor herontwikkeling Sluiskwartier

De PvdA-fractie wil de ontwikkeling van het waardevolle gebied ’t Sluiskwartier op een andere manier inzetten dan tot nu toe is voorzien. De ontwikkeling van dit gebied nabij het stadscentrum kan met de huidige keuzes nog zeker 10-15 jaar duren en hangt af van verschillende vergezichten waar de ontwikkeling op moet wachten. PvdA-raadslid Rob de Geest heeft de raad gevraagd de discussie over dit gebied opnieuw en fundamenteler aan te gaan. Binnenkort bespreekt de raad de discussienota die hij namens de PvdA-fractie schreef en die richting aan een nieuw in te zetten koers voor dit gebied moet geven.

In de discussienota ‘De jacht op de roze olifant‘ stelt De Geest namens de PvdA dat de huidige koers onrealistische elementen bevat. Er rust een fors negatief exploitatieresultaat van 1 miljoen euro op het gebied terwijl daar de komende tientallen jaren vooral ‘tussentijdelijke’ invullingen gezocht worden. Ontwikkeld wordt er vooralsnog niet.
Rob de Geest: “Er worden onnodige parkeerplekken en een verkeersafslag aangelegd, waarvoor ook panden aan het Pothoofd moeten wijken. En de openbare ruimte wordt opgeknapt. Het gebied kost vooral geld en wacht op een ontwikkeling die afhankelijk is van een eventueel aan te leggen ondergrondse parkeergarage, het terugbrengen van de oude stadshaven en de inkorting van de aanlanding van de Wilhelminabrug. Plannen die o.a. door de enorme kosten en technische complexiteit steeds onrealistischer beginnen te worden. Daarnaast moet na 2023 de huidige bruggarage verdwijnen, terwijl die goed functioneert en we de capaciteit goed kunnen gebruiken.”

De PvdA stelt voor om al deze toekomstbeelden bij te stellen, waarmee ontwikkeling van het Sluiskwartier als zeer kansrijk gebied nabij de IJssel sneller dichterbij komt, mogelijk met een financieel positiever resultaat dan via de huidige koers wordt voorzien.

“Door de volgorde bij ontwikkeling te veranderen en de vergezichten rond de garage, brug en haven niet puur voorop te stellen tonen we meer realisme en meer ambitie voor een ontwikkeling van dit kansrijke gebied. We kunnen de ontwikkeling nu uitwerken en mogelijk maken en kijken dan of de vergezichten rond de brug en haven nog passend, wenselijk en realistisch zijn”, aldus De Geest.

De PvdA wil binnenkort de discussie hierover voeren met de raad, om te bekijken of de andere raadsfracties bereid zijn om de opdracht aan het college van B&W voor het Sluiskwartier bij te sturen, nu het nog kan.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest