Door Rob de Geest op 19 juli 2017

Deventer Werkt Sterk & Sociaal: Voorjaarsnota 2017

Op 12 en 19 juli jl. behandelde de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2017 met de gemeentelijke plannen voor 2018. Aan het eind van het jaar worden deze opgenomen in de begroting voor 2018. Raadsfracties kunnen hun opvatting over de plannen geven en er kunnen aanvullende of nieuwe voorstellen gedaan worden. Lees hier de spreektekst van PvdA-raadslid Rob de Geest >>>

————————- gesproken woord geldt ————————-

‘Deventer Werkt Sterk en Sociaal’, dat was voor de Partij van de Arbeid in 2014 de slogan in de gemeenteraadscampagne. Een slogan die meer is dan alleen een weergave op een fraaie poster en die de essentie van de inzet van de PvdA in zich draagt. Het is ook de meetlat waarlangs wij de prestaties van het college beoordelen. We behandelen vandaag de laatste Voorjaarsnota van dit college met de plannen voor 2018, met aan het eind van het jaar de financiële vertaling daarvan in de begroting.

We stellen als PvdA-fractie vast dat Deventer er nu in 2017 en met het vooruitkijken op 2018 goed voor staat. We staan er weer beter voor dan in 2014, toen deze coalitie en dit college hun werk begonnen. We staan er sterk voor en Deventer doet het op sociaal terrein goed. Dat vraagt echter nog steeds om de nodige inzet en waakzaamheid, want alertheid is altijd geboden om datgene wat sterk en sociaal is, ook op die koers te houden.

Er heeft wat ons betreft regelmatig een goed samenspel plaatsgevonden tussen raad en college met ruimte voor de raad voor initiatief en soms ook voor bijsturing. Zoals bij de (her)ontwikkeling van het Sluiskwartier, waarbij mijn fractie samen met andere fracties bijstuurde op de gebiedsontwikkeling, met veel draagvlak, met behoud van cultuurhistorische panden en met zicht op herontwikkeling van een kansrijk gebied voor wonen en werken. Een gesloten werkwijze werd een open werkwijze met draagvlak, waarbij die open wijze wat ons betreft een mooie blauwdruk in zich draagt voor het goed betrekken van inwoners en organisaties en raad.

Voorzitter, we zien na krappe jaren waarin we – naast noodzakelijke bezuinigingen – ook zijn blijven investeren in onze gemeente en onze inwoners. Ook in deze Voorjaarsnota is weer ruimte voor investeringen door de gemeente in onderdelen van onze samenleving en economie. Er is weer armslag voor nieuw beleid. Soms vertaalt zich dat al in voorstellen binnen de Voorjaarsnota en soms liggen die investeringen nog voor ons in de planning maar moeten hier wel middelen voor gereserveerd gaan worden.
Belangrijke ontwikkelingen zijn de Poort van Deventer, de op handen zijnde cultuurnota (die meer moet worden dan een instellingennota) ter versterking van het cultureel profiel van Deventer en passend bij versterking van onze economische positie. Wij dienen enkele moties in binnen het programma cultuur en economie (motie kunst in openbare ruimte en motie fonds incidentele culturele initiatieven)
We zien het belang van ‘De Handen Ineen’, voortkomend uit het initiatiefvoorstel van de PvdA, om bedrijven in Deventer te houden en om samen met werkgevers werk van werk te maken. Dat vraagt om scherp aan de wind zeilen. De Poort van Deventer kan (na het pijnlijke vertrek van delen van Akzo) weer nieuwe kansen gaan bieden. Roto Smeets dat in Deventer blijft (maar vertrekt uit Etten Leur) is goed nieuws maar je ziet de kwetsbaarheid over hoe het kwartje kan vallen. Deventer bedrijven als Topicus en DrukwerkDeal moet je behouden en dat vraagt om veel inzet en samenwerking voor het behoud en aantrekken van werk. De ingrediënten zijn er, o.a. via De Handen Ineen’ maar men moet hier samen wat van maken.

We stellen vast dat de zorg op orde is in Deventer. We hebben gezien dat zorgen rond de thuiszorg goed opgelost zijn met een goede basis qua ondersteuning van mensen thuis en met behoud van werkgelegenheid. De WMO in Deventer kreeg vorig jaar een ruime voldoende van zorgontvangers. Complimenten maar ook hier is waakzaamheid en alertheid belangrijk. Je ziet in andere (soms ook omliggende) gemeenten hoe colleges hier soms ook minder sociale en verantwoorde keuzes op kunnen maken.

Zorgen hebben we met betrekking tot het woonbeleid. Er wordt in Deventer goed samengewerkt met de woningcorporaties. Maar analyses geven aan dat er behoefte is aan meer goedkope en betaalbare woningen, verspreid over onze gemeente en niet slechts in een enkele wijk. ‘Passend toewijzen’ is in dat verband een probleem, zo geven ook de corporaties aan. Het draagt bij aan te eenzijdige samenstellingen van bewoners in bepaalde wijken. We vragen daarvoor aandacht van het college, ook in het wijzen van de rijksoverheid op de keerzijde van dit rijksbeleid.

Voorzitter, we stelden al: We hebben weer meer ruimte voor investeringen. Voor de PvdA vraagt dat ook om aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen in wijken. Wij zullen een motie indienen om op de korte en voor de langere termijn een start te maken met herinvesteren, na de bezuinigingen van de afgelopen jaren.

Ook willen we dat er nu stappen worden gezet in de noodzakelijke nieuwe en huisvesting van het vmbo van het EHL, een belangrijke opleiding voor veel jongeren, en ons toekomstige beroepspersoneel in deze regio. Dat duurt al erg lang en wij vragen nu om flinke stappen van beide kanten. Hier dienen we een motie voor in.

Daarnaast vragen we (met D66 en GL) per motie om te starten met het reserveren van middelen voor de ook noodzakelijke verbouwing van het Burgerweeshuis, een belangrijk poppodium dat hiermee weer stappen naar de toekomst kan zetten. De overige moties lichten we toe bij de indiening en behandeling hiervan. De motie van GL voor een Skate- BMX, en steppark dienen we als PvdA-fractie mee in.

Voorzitter, afrondend, we zien een Voorjaarsnota die past bij een sterk en sociaal Deventer dat ook weer kan investeren in haar stad en mensen. Dat stemt ons tevreden en dat biedt perspectief. 

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest