Deventer Werkt Sterk & Sociaal: begrotingsbehandeling 2017

Door Rob de Geest op 9 november 2017

Op woensdag 8 nov. jl. behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2018, waarin de besteding van de gemeentelijke financiële middelen voor komend jaar wordt vastgelegd door de raad. Raadsfracties kunnen hun opvatting over de plannen geven en er kunnen aanvullende of nieuwe voorstellen gedaan worden. Lees hier de spreektekst van PvdA-fractievoorzitter Rob de Geest >>>

————————- gesproken woord geldt ————————-

Dank u wel voorzitter,

Er is maanden langer gewerkt aan deze begroting dan dat we vandaag spreektijd hebben om aan te geven wat wij als raad van de begroting voor 2018 vinden. Laat ik namens de PvdA-fractie de kostbare tijd allereerst gebruiken met een dankwoord richting alle medewerkers die zich ingezet hebben voor deze begroting, al onze technische vragen, amendementen, moties enzovoort. Dat mag ook wel een keer gezegd worden aan het begin van een bijdrage.

Dank ook en complimenten aan het College van B&W voor deze mooie begroting. De laatste van dit college in deze raadsperiode. En een begroting voor het jaar waarin Deventer 1250 jaar bestaat. En dan is dit een sluitende begroting vol investeringen die niet misstaat in zo’n jubileumjaar. Want we begonnen deze raadsperiode met een krappe financiële situatie, zoals vrijwel elke gemeente die in Nederland kende middenin de nasleep van een jarenlange economische crisis.
Het college heeft in moeilijke tijden gezorgd voor een Deventer dat bleef doordraaien, bouwen en waar mogelijk investeren in o.a. werk en zorg. Nu die moeilijke periode achter ons ligt, zien we dat we er best goed voor staan en weer flink investeren om mensen meer zekerheid op werk, goede zorg en een fijne woonomgeving te geven.

Ik stel dan ook met tevredenheid vast dat de verschillende zaken die deze raad voor de zomer meegaf in voorstellen richting college verwerkt zijn in deze begroting. Onze voorstellen voor het weer investeren in onkruidbestrijding en groenonderhoud in de openbare ruimte is verwerkt Daarvoor zit nu extra geld in de begroting. Daarnaast zijn er dringend investeringen nodig voor een nieuwbouw voor ons belangrijke vmbo-onderwijs – dat al jaren in slechte huisvesting verkeert (motie PvdA juli 2017) – en voor de verbouwing van het poppodium Burgerweeshuis (waarvoor de PvdA-fractie met D66 en GL optrok voor een eerste reservering van geld). Beide zijn nu opgenomen in deze begroting.

Kortom, een sterke begroting. Maar er zijn nog een aantal zaken waarvoor mijn fractie vandaag aanvullende moties en een amendement zal indienen. Die lichten we nog apart toe. Daarbij gaat het om een amendement om voor 2018 af te zien van de voorgenomen bezuiniging op het budget voor Deventer Radio & TV. En een motie om milieueducatiecentrum en kinderboerderij De Ulebelt te ondersteunen, vanuit haar financieel benarde situatie en wens om zich door te ontwikkelen. Daarnaast een motie om in kaart te brengen tegen welke problemen speeltuinverenigingen nu aanlopen.  Ook dienen we een motie in met het CDA en een motie met GB over de inzet op kinderarmoede.
Een rode draad is daarbij dat het hier gaat om belangrijke verbindende organisaties in onze gemeente die krap in hun financiële jasje zitten en die om hulp vragen. Ze zijn belangrijk binnen het Deventer DNA (en zoals bij de speeltuinen en Ulebelt ook voor  onze jeugd) en daarom is ondersteuning belangrijk.

Mijn fractie dient verder moties in met de VVD over een pilot voor een flexibel interventieteam handhaving en voor het afschaffen van de vervangingskosten van rijbewijzen.

Samenvattend voorzitter, mijn fractie vindt dit een mooie begroting passend bij een sterk en sociaal Deventer.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest