Door Jantine Sijbring op 26 april 2016

‘Burgerbegroting: geef inwoner meer invloed op uitgaven’

De PvdA-fractie is bezorgd over het te lage tempo bij de invoering van een zogenaamde ‘burgerbegroting’ in Deventer en gemiste kansen. De fractie wil al langere tijd dat we in Deventer gaan werken met een zogenaamde burgerbegroting: een manier van financieel begroten waarbij inwoners ook nadrukkelijk hun invloed kunnen aanwenden om bepaalde keuzes te maken in delen van de gemeentelijke uitgaven. De PvdA had deze burgerbegroting als enige partij in haar verkiezingsprogramma staan en heeft deze werkwijze op weten te laten nemen in het bestuursakkoord dat in mei 2014 werd afgesproken met de andere coalitiepartijen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een opzet om dit ook in Deventer te gaan doen. Zo wordt er nu kennis verzameld over andere gemeenten binnen en buiten Nederland waar op een dergelijke manier op interactieve wijze met inwoners wordt gekeken naar wensen voor de gemeentelijke begroting van een komend jaar. Voor de PvdA-fractie ligt het tempo, om inwoners van Deventer meer aan het roer van begrotingskeuzes te plaatsen, echter te laag en worden er nu belangrijke kansen gemist om mensen beter bij keuzes te betrekken.

In juni 2015 heeft de raad (in navolging van het coalitieakkoord) een motie van de PvdA aangenomen over deelname aan de Leerkring Burgerbegroting en het presenteren van een pilot burgerbegroting voor de eerstkomende Voorjaarsnota, in dit geval die van mei 2016. Het is nu april 2016 en de behandeling van de komende Voorjaarsnota nadert met rasse schreden. De gemeenteraad van Deventer is dus in afwachting van het collegevoorstel over deze pilot, die dan een verbinding moet hebben met de huidige plannen voor 2017. De behandeling van de Voorjaarsnota is een belangrijk moment in het jaar om voor te bereiden op de begrotingsbehandeling in november, als financiele onderbouwing van de gemeentelijke uitgaven voor het komende jaar.

Op 6 april jl. kreeg de gemeenteraad een presentatie over de financiële positie van de gemeente. Daarbij werd duidelijk dat er weinig financiële ruimte is in de komende jaren. De gemeente is financieel gezond maar er is weinig geld over voor extra of nieuwe zaken en er moet door verminderde rijksinkomsten ook weer bezuinigd worden. Het college zal naar verwachting rondom de Voorjaarsnota al een voorstel doen over mogelijkheden voor die bezuinigingen, waarna de raad er over moet besluiten bij de raadsbehandelingen van de voorjaarsnota en de begroting in resp. juni en november. Vanuit deze werkwijze lijkt het erop dat de voorstellen voor uitgaven en besparingen al zijn voorbereid zonder inwoners nadrukkelijk bij het voortraject te betrekken, zoals de burgerbegroting als opzet wel in zich heeft. Dat is een enorm gemiste kans, tot grote teleurstelling van de PvdA-fractie. De fractie trekt dan ook aan de bel bij het college van Burgermeester en wethouders.

Zo wil de PvdA-fractie weten hoe de huidige werkwijze past bij de afgesproken pilot Burgerbegroting, als zaken eventueel als dichtgetimmerd of te weinig overlegd lijken. Waarom heeft het college er niet voor gekozen om kleinschalig (vergelijkbaar met het traject rond ‘Kwestie van Kiezen’ in 2010/2011) organisaties en inwoners te betrekken bij de bezuinigingsopgave en bij de wensen rond uitgaven van bepaalde middelen? Dit had eventueel mogelijk ook al kleinschaliger gekund in een experimentele opzet in aanloop naar een burgerbegroting. De huidige werkwijze is de manier waarop het eerder veelal ook al ging en dat is niet de werkwijze die de PvdA-fractie voorstaat omdat het betrekken van mensen bij deze keuzes belangrijk is.

Gezien het huidige ‘traditionele’ begrotingsproces ben ik dus benieuwd of dit college in staat is tijdig met een goed voorstel voor de pilot te komen en om mensen het begrotingsstuur ook echt meer in handen te geven. Daar gaan we als PvdA-fractie de komende tijd scherp op letten.

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring

Overig: Lid raadspresidium, lid werkgeverscommissie raad.  

Meer over Jantine Sijbring