Door Jurgen Goejer op 23 november 2012

Begroting 2013: ‘sluitend maar wel waakzaam blijven’

Begin november behandelde de gemeenteraad de begroting voor komend jaar. Bij deze raadsbehandeling besprak de raad de stand van zaken rond de financiële positie van de gemeente Deventer en de tarieven voor verschillende gemeentelijke heffingen voor komend jaar. Namens de PvdA-fractie gaf fractievoorzitter Jurgen Goejer zijn visie op de begroting en de financiële situatie in Deventer.

Het is volgens de PvdA een begroting die aangeeft dat er geen ruimte is voor nieuw beleid en waarbij vooral de uitwerking van bestaand of reeds geaccordeerd beleid de aandacht vraagt. “Het is niet de tijd voor proefballonnetjes, ludieke moties of partijpolitiek hobbyisme. Voor nu gaat het om een sluitende begroting en bijpassende ambities in de begroting”, aldus PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer tijdens zijn inbreng bij de begroting 2013.

De PvdA’er stelde dat de inzet voor het komende jaar voor een belangrijk deel zal liggen in het zo goed mogelijk vertalen en verwerken van de gevolgen van lagere uitkeringen in het gemeentefonds, de veranderende regelgeving vanuit het rijk en de transities van rijkstaken naar de gemeente. Speciale aandacht vestigde hij daarbij op het sociale domein van de
gemeentelijke begroting, dat onder druk staat en waarover de PvdA-fractie Deventer zich zorgen maakt. Veranderingen in inhoud en financiële mogelijkheden lijken onvermijdelijk, maar vragen wel om het maken van goede keuzes daar waar dat nog mogelijk is. Zo is werk en begeleiding naar werk in Deventer de centrale opdracht volgens de PvdA. Bij de plannen voor Deventer Werktalent (DWT – het nieuwe arbeidsre-integratiebedrijf van gemeente, Sallcon en Cambio, waar de PvdA positief over is) is er de zorg of de beschikbare financiële middelen voor begeleiding en inzet in de toekomst voldoende blijven. Goejer vroeg het college om er voor te zorgen dat deze nieuwe uitvoeringsorganisatie zo efficiënt
mogelijk wordt ingericht om ruimte te behouden voor de begeleidingstaak van mensen richting werk. “Voor de jaren na 2013 zal ook bij nog komende bezuinigingen ruimte behouden moeten blijven voor deze taken om te voorkomen dat DWT alleen maar uitkeringen doorschuift”, aldus Goejer.

De PvdA vroeg verder aandacht voor de zogenaamde SocialReturn-banen bij gesubsidieerde instellingen waar het nodige over te doen is. De PvdA stemt daarbij in met de
toezegging van het college dat met de instellingen binnen de vastgestelde kaders maatwerk afspraken gemaakt gaan worden. Voor de PvdA is het ook van belang dat de gemeente aangeeft hoeveel van dergelijke banen zij zelf gaat realiseren binnen de gemeentelijke organisatie.Voor het verwerven van draagvlak voor dit plan, om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij deze instellingen te laten werken, is ook gemeentelijke inzet noodzakelijk.

De fractie heeft het college verder bevraagd over de beschikbaarheid van armoederegelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo wilde de fractie zeker weten of het college
voldoende financiële ruimte heeft begroot om inwoners, die gebruik kunnen maken van o.a. de RechtOp-regeling, daar ook in de toekomst in voldoende mate gebruik van kunnen maken.

Tot slot vroeg de PvdA-fractie aandacht voor de Deventer warenmarkt, die de gemeente momenteel meer geld kost dan het opbrengt . Een motie om hier snel verbetering in aan te brengen door het vergroten van aanbod (bijvorbeeld met een biologische warenmarkt) werd met brede steun aangenomen. De fractie van de PvdA voreg ook nadrukkelijk alle mogelijkheden te onderzoeken of het mogelijk is om de werkzaamheden aan de Oostriktunnel op korte termijn te starten. De fractie is van mening dat er voldoende middelen
beschikbaar zijn om hiermee te kunnen starten.

Het was niet nodig om een motie met die strekking in te dienen, omdat het college kon toezeggen hier mee bezig te zijn en te blijven. “Deze begroting is sluitend, maar dat neemt
niet weg dat we ook in 2013 nog voor een moeilijke opgave staan om ook de jaren daarna financieel op orde te blijven. We moeten waakzaam blijven”, aldus Goejer in zijn inbreng.

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer